DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE 's GRAVENHAGE. I29 wat daer dien middaech verteert is, ende elcken scutter zijn aendeel eysschen van ’t gundt dat zij elcx te gelden sullen hebben boven die absenten ende die voorss. hoelen ende cavelen, die zij elcx in den zijnen opleggen sullen. Welcke absenten, den hoeftman verleggen sal, Ende dit al opte verbuerte elcx van een kanne wijns alleer zij van der tafele gaen tot prouffïjte van den gheenen aldair vergadert zijnde ten waire zij de waerdinne te vreden stelden, XIX. Item binnen den huyse, hoff ende tgeheele begrijp van den Doelen van de scutterije voorscreven, en sal nyemant onhuesselick noch onbetamelicken spreken ofte quade manieren houden deen tegen den ande ren, ende bijsonder als men schiet, dan als scutters behoiren te spreken op peijne van gecorrigeert te worden, nae gelegentheyt ende groote van der saicken, ende dit al bij bewijs van der scutters daer jegenwoirdich zijnde, waerjegens dieghene die misbruyct zal hebben nyet en sal moegen doen ofte yet seggen. Ende wairt bij alzoe, dat God verhoeden wil, dat eenich hem stoorde ende onwillich waire die correctie te ont- fangen ende te volbrengen, die voors. hoeftmans mitten deken sullen dair voorts inne doen bij justicie voor den Hove van Hollandt, den gerechte van der Haige ofte elders opheurl. rechtelick procederen, zoe hemluyden dat gelieven ende behoiren sal. XVII. Item oft gebeurde dat yemant onwillich waire zijne bruecken van den verlooren cavelen ende andere oncosten te betaelen, zoe zal den doelknecht ofte scutters-knecht, hebbende een pijl in zijn hand, ver- selscapt mit der boode van den Haige, dieselve bruecken moegen gaen executeren, mits nemende dubbel geldt van ’t geent dat zij schuldich gebleven sullen zijn, ofte pandt boven de wairde van dien, twelck oick al sal comen int gelach ende ten prouffijte alsvooren. XVIII. Item in alle welcke maenschutten oick sullen mogen comen die coninck, hoeftmans ende andere van den scutters dier op dien dach huer maenscut nyet wesen en sal ende mede schutterlick schieten ofte smiddaechs midt den anderen eeten op huere penninck, mits oick genye- tende tprouffijt dat dair van den abzenten ende anders vallen sal. XXL Item es geordonneert als boven dat een yegelick scutter voor screven sullen moeten hebben elcx ten minsten eenen staelen boege ende gereetscap daertoe. Te weten koeker mit pijlen, windaes off ander spantuych hem eyghen toebehoirende, dair mede hij spannen ende schieten 9 XX. Item zoe wye in den doelen een cavel ofte meer schiet, hetzij voor den middach ofte naeder middach, die sal zoe wel om zijns selfs eere als anders aen den wijser van den doelen dair hij geschoeten heeft betaelen een deuyt voer dien dach, ende die meer geven wil die moet wel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 139