4 Holl. leenkamer N°. 52, fol. 161. 2) Dit woonhuis moet dus wel worden onderscheiden van „die hofstede, „die wy jonfr. Aliden van Poelgeest gegeven hadden, staende jeghens „onsen Viverberch over aen onsen bossche van den Haghe, die wy in „voirleden tiden Heynken van Tienweken ende Veniins ontseyden”, waarmede de Hertog 19 Februari 1393 zijnen „mediciin ende diener” Mr. Claes Scatter begiftigde (Holl, leenk. n°. 52, fol. 66VSO). 3) Ibidem, fol. I99VSO. Hiermede komt Mr. Emants’ betoog in hoofdzaak te vervallen. Andere gronden moeten derhalve worden aangevoerd ter vast stelling der ligging van het huis der verleidelijke jonkvrouw. In de eerste plaats dient de zooeven genoemde verkoopacte van 1395 nader te worden beschouwd. Daarin spreekt Hertog Aelbrecht van „Onse husinghe staende in den Hage mit erve dair die husinge op „staet, ende alle horen toebehoren binnen den muren van denselven „erve, geliic als jonfr. Aliit van Poelgheest Jansdr., dier God ge- „nadich sy, die te ghebruken ende te bewonen plach 2), dair op die „zuutside naest ghehuyst ende gheerft is Pieter Waeyer ende op „die noirtside Henric van Riebeke”. Het gezochte huis stond dus op een ommuurd erf eene groote bijzonderheid in die dagen en werd ten zuiden en noorden door andere erven begrensd. Nog geen vol jaar later, t. w. 11 Maart 1396 3) verkocht Hertog Aelbrecht aan Wouter Woutersz. „enen uutganc streckende uut „sinen erve, daer hi woenachtich is, over die beke, die duer onse „voerste poerte loept, ende voert tot aen der Plaetsen toe, een „roede breet besiden Jan Camerlinx husinge gaende, van Pillegrim „Wyersz. erve, daer hi up getymmert hadde. Ende belyen ons „van den voers. uutgange ende erve van Wouter voerg. wailvol- „daen ende betaelt in ons selfs hant den lesten penning mitten „eersten ende scelden him daer of quiit. Ende oerloven ende con- „senteren Wouter voerg. een poerte duer die muer van sinen erve „ende een brugge voert over die beke voers. te doen maken toten „voers. uutganc tot sinen profiit ende orbaer.” Dat deze Wouter Woutersz. identiek zoude zijn met dien van 1395, blijkt niet. Wij weten alleen, dat laatstgenoemde een huis op een ommuurd erf kocht in 1395 en zijn naamgenoot op een dergelijk erf woonde in 1396. Dit is voor dien tijd evenwel zóó opmerkelijk gezien ook de geringe grootte en het beperkte aantal inwoners van den Haag HET HUIS VAN JONKVROUW ALEID VAN POELGEEST. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 14