T3O DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. mach zonder alle arch ofte list, want reynicheyt ende waerachticheyt hoort den booge toe. XXIV. Item sullen den deken, vier hooftmans mit vier ofte vijff van den ouden scutters tot allen tijden des noot zijnde moeghen ordonneren eenighe saicken tonderhouden die hier vooren nyet gescreven en staen zoeverre die dienen tot eere prouffyte ende welvairen van den doelen, toutair, gemeene scutterie ende anders tot zulcken broecken als daer toe bij henluyden gestelt sullen worden ende dieselve boeten te mogen innen ende executeren als vooren. XXV. Item alle andere goede costumen, gewoonten ende handelinge van den doelen ende daer buyten, alhier vooren nyet gestelt sullen onderhouden wordden nae ouder gewoonten elcx opte verbeurte daertoe staende. XXII. Item gheen schutter en sal uyt de voorss. schutterije moegen gaen, noch en sal oick eenige hooftmans nyemant van denselven schut ters daer uyt moegen stellen, dan bij advys, consent, wille ende weten van den deken hooftmans ende eenige van den ouden scutters dair mede over geroupen. Ende wye sulcx uyt de voorss. scutterije gaet ofte gestelt wordt, die sal al evenwel gehouden zijn te betaelen twee philips gulden in de stede van zijn doetschult, in alle manieren ofthij broeder van Sinte Jorys gestorven waire. Ende wye brueder sterft sal oick voor zijn dootschult betalet worden bij den ghenen dient behoort twee philips gulden oft den besten booghe met zijn gereetscap daer hij mede maen- schut plach te houden. XXVI. Item van alle desen poincten ende articulen sullen die voorss. deken ende hooftmans int geheel ofte int deel, nae den tijt gelegen es moegen houden in surcheance, mits deselve poincten nochtans in wesen blijvende als den tijt dat weder eyscht, tonderhouden, twelck menden gemeenen scutters ende brueders altijt weder vercondigen sal in de maeltijt van Sinte Jorysdach, als zij bijeen vergaedert zijn. XXIII. Item als yemandt van den hooftmans yet voorcompt, den gilde ende gebruederscap ofte den Doelen aengaende, soe sal deselve hooft- man bij den scutters-dienaer den deken ende dander hooftmans moeten ontbieden te comen opten huyse van den doelen ofte elders, nae ge- legentheyt van der saicke, telken opte verbeurte die nyet en quame van eenen schell. holla'nts, die den scuttersknecht hebben zal voor zijn moyte, ten waire deselve deken ofte hoeftmans merckelicke redenen van onschult deden. Ende zullen den deken ende hooftmans aldair gecomen zijnde mogen besogneren gelijck ende in alder manieren ofte deselve deken ofte hooftmans absent blijvende aldair present wairen ende tselve alzulcx voortganck hebbene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 140