BIJLAGE IV. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. I3I CONCEPT ENDE ONTWERP OFTE FORME OMME JAER- LICX TOT GROOTE EENDRACHTICHEYT ENDE TOT EERE VAN DE EDELE RIDDER GODTS, SENT JOORIS ENDE onderhoudenesse van deeedele SCUTTERIE VAN DEN CRUUSBOGHE ZONDER FOULE VAN DE GOEDE HEEREN ENDE BROEDERS ONDER CORRECTIE ENDE BEHOUDEN ALTIJTS MIJNEN HEERE DEN CONYNCK, DEECKEN, HOOFT- MANS, ACHT RADEN, RENTMEESTER ENDE ZIJN ADJOINCTEN ENDE ALLE ANDERE GEBROEDERS ENDE SCUTTERS HUER ADVYS. (Invent. No. 76.) Ende omme die voorscreven costen van den voorsz. papegay te rechten ende dresseren, midsgaders omme die costen ende besteedinghen ofte oock absenten van den voorsz. maeltijden te vervallen ende In den eersten zoe zoude men alle jaer, omtrent in Septembre oft tot anderen zekeren tijdt als men den papegai plach te schieten int volste van tjaer up een zekeren Dynsdach ofte andere te prefigeren tot discretie van den voorsz. Conynck, Deecken, Hooftmans etc. in de plaetse van tlaeste maenschut, daer men gewoenlick is te commen mit vrouwen upte verbuerte van een vueryser etc.; ofte 00c de novo ende apaert ende onvermindert het voors. letste maenschut, so dat mijnen Heere die Conynck, Deecken etc. zal believen te ordonneren, ééns tsjaers alle die scutters met melcanderen te vergaederen int generael ende gemeender handt; ende zoude Sint Joris ofte die gemeen scutterie tegens dien dach, smorgens goet tijt te acht huyren tot discretie ende ordonnantie als boven upgerecht leveren ende hebben staende een papegaye ofte vogel omme bij den scutters daer naer te schieten, ende zoude die gheene, die de zelve afschoot vrije connyck wezen. Ende omme geen quade consequencie inne te brenghen en zal die conynck upte peyne ende boeten van vijftich carolus guldens tot prouffite van Sint Jooris, als hij naer de maeltijdt thuus geleyt wordt, gheen taefel moghen decken, nochte geen bancquet mit allen moghen rechten, ende voor zetten, ten waere hij al staende, die goede broeders, die hem thuus leydden den wijn schencken wilde, twelcke nochtans tot zijnder discretie zal staen, zonder voorder costen te doene onder peynen als boven, ten eynde dat een yegelick scutter van wat conditie, qualiteyt ofte faculteyt hij zij, vrij ende zonder eenich achterdencken ende coste ofte moeyte naer den papegay schieten zoude moghen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 141