132 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. modereren, ten eynde dat men overmidts excessive costen niemant van wat qualiteyt ofte faculteyt hij zij en foulleert, grieve ende belaste, So sullen die vier Hooftmans, die broeders ende scutters elcx van zijn maenscut ontrent 14 daghen eer die voorsz. papegaye gescoten zal worden als boven, bij naemen leveren bij gescrifte tip een cedulle, dien te insinueren up wat dach die voorsz. papegaye gescoten zal worden ende die conynck ende alle die gemeen scutterie vergaederen ende tsamen eeten zal, welke insinuatie die dienare van de voorsz. scutterie doen zal aen elcke scutter in persoon, zo verre het doenelick es, ende denzelven vraghen of hij daer past te commen, geaccompag- neert met sijn huysvrouwe, indien die zelve een heeft, indien niet, een vrijer ofte joncgezelle mit een vrijster tot zijnen believe. Ende indien hij tzelve toeseyt, hetzelfde met een cruisken ofte andere merck te teeckenen, ende zulcx den voors. Hooftmans die voors. cedulle naer de insinuatie geteeckent zijnde weder te leveren ten eynde, dat zijluyden daer naer advenant die voors. dubbelde maeltijdt ofte voors. paer volcx zouden moghen besteen, zo na alst best doenlick zoude zijn tot ramynghe ende arbitratie van de voors. vier Hooftmans, die zo veele persoenen binnen zullen moghen aenbesteen ofte conditio neren alst heurluyder discretie vuytwijst; Ende en zoude die voors. feeste ofte scutterie anders gheen trayn, faterye, moyten ofte duree hebben, dan alleen eenen avontmaeltijdt, die men terstont naer tsalve oft loff geeyndet beginnen zoude met vrouwe ofte paer volcx als boven. Ende zoude die voors. Hooftmans mit eene besteden ofte oVercommen wat men sanderendaechs ten onbijten opte coude spijse gheven zouden, daer alleen maer mansper- soonen, scutters, souden moghen vergaderen, altoos den wijn buyten te reeckenen, gelijc men in Sent Jooris maeltijdt buyten ofte boven ende behalven het vierijser gewoen es te doen, sonder dat men die voors. feeste ofte scutterie langer zal moghen houden ende prorogeren ten fynen als boven. Ende oft gebuerden, dat eeneghe scutters die toegeseydt hadden te commen ende zulcx in der cedulle gemerct stonden, naer dat die Hooftmans besteedt hadt, niet en quamen ter maeltijt ofte feeste alsboven, die zouden nochtans in dien gevalle gehouden zijn te betalen alleen het voors. avontmael van een paer volcx alsboven ter somme toe het bij den hooftman besteedt zoude zijn, zonder in den wijn ofte sanderen daechs onbijdt gehouden te zijnmaer zoude alevenwel daerenboven die volle boeten van anderen absenten moeten betalen ten eynde hij zijn hooftman immer de geheele feeste ende compaignie niet en zoude frusteren ende te luere stellen. Ende zoude elcke scutter, hem zelven absenterende van deze voors. feeste indien hij anders zulcx gequalificeert es, dat hij in andere maen- scutten gehouden es te commen upte verbuertenissen van zijn vieryser, ende die nochte schoot, nochte ter voors. maeltijt, ende sanderen daechs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 142