DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I33 upt onbijt niet en quaem als boven, verbeuren voor zijn absentie ende deffault, drie vierijzers, daervan het een altijts sal wezen tottet dres seren van den papegaye, die reste voor zijn absentie. Item en zullen die scutters, tzij in conyncxfeest, ofte dat yemandt stonde op sKeysersfeest, elc mer met eenen booch schieten, ten waere die zelve failleerde, tzij aen ladt, talier, peez oft ander kenlic gebreck tot discretie van den doelmeester met yemandt van de nota- belste scutters daer present zijnde in welcken gevalle hij een ander booch sal moghen nemen. Ende die gheen die ter maeltijdt quaeme als boven maer niet en schiet drie vierijzers, het eene tottet rechten als boven enz. ende het andere voor de peyne dat hij niet en schiet. Sulcx 00c insgelijcx verbeuren zoude die naer de voors. papegaye schiet indien bij hem nochtans van der maeltijdt, buy ten sconyncx con- sente ende expressen oorloff absenteert. Ende die gheen die ter maeltijt compt ende 00c naer den papegay geschoten heeft, zal gheven een vierijser tot het rechten ende tot die costen van den papegaye te dresseren, ende zijn maeltijdt ende wijn betalen als alle die comparanten doen, ten waere hij die papegaye affschoot, ende midts dien Conynck worden, want in dien gevalle zoude hij van als vrij zijn, zowel van ’t vierijser vant voors. rechten, als maeltijdt ende wijn als boven. Ende zo wie Conynck wordt, die zal in St. Joris maeltijdt ende in alle dandere maeltijden die bij den hooftmans gehouden worden, vrij moghen commen zonder te gelden in de maeltijden ofte wijn. Ende indien gebeuren mocht, dat eene persoon, twee Conyncxfeesten naest ende staech aen malcanderen volgende Conynck waere, ende zulcx up zijn Keyserscappe stondt, soude in dien gevalle alle die scutters binnen den Haeghe residerende, ende niet overmidts nootelicke absentie, siecten of andere treffelicke affairen (dien zij nochtans in dien gevalle in tijds den deecken ende den hooftluyden zullen gehouden zijn te kennen te gheven, dien in dien gevalle ende met den Conynck de ken- nisse daervan competeren zal) gehouden zijn upten eede ofte hulde, die zij aen Sint Jooris ende den booghe ofte scutterie hebben, gehouden zijn selfs in persoon te commen mit elcx eenen boghe van vier zwaerte, daer men gewonelicke es upte Doelen mede te scieten, ende ten minsten elcx een dousain bouten, ende mitten zelven, ernstelicken ende alle huer beste naer den papegaye te schieten, ende niet up te houden, ter tijdt ende wijlen toe, dat ofte die papegaye afgescoten zoude zijn ofte dat alle huere twaelff bouten aen stucken ofte verscoten zou den zijn, zonder eenich bedroch ofte dissimulatie, daerinne te vinden ofte zonder uytweghen ofte couleur te besighen, maer alle scutterlicke te schieten, ende en zal in desen gevalle die scutter, die hem int schieten als boven zonder oorzake ter discretie als boven absenteert, ofte 00c compareerde ende niet en schiet zijn uytterste beste als boven, niet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 143