134 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. October 1561 sal men schieten, get.Maerten Meyster. (Op den omslag:) Op den 1sten Ende want Sint Jooris ende die edele broederscap van der scutterie van den cruusboghe veele scoone previlegien, prerogative!! ende pree- minencien heeft, bij ons voorsaten hoogher memorien graeven van Hollandt gegeven, van mitten pijl execution te doen, ende dier gelycken ten eynden dat die zelfde previlegien niet en vervallen mochte ge- prescribeert en worden, maer altijd in viridi observantia ende heur vigeur zouden blijven, so zal die Conynck jaerlicx bij raedt advys ende hennesse van den Deecken, Hooftmans ende Raden van den scutterie ende ten aenzien van een yegelick dieselven openbaer exerceren ende besighen ten fyne als boven. moghen volstaen met zijn vierijsers als boven, die hij niet-schietende ofte hem absenterende in de eerste ofte tweedde conyncxfeeste zoude moeten verbueren. Maer zal die peyne in dien gevalle van een douzain ofte twaelf vierijsers wesen, onvermindert ende uytgesondert altoos het eene vierijser voor trechten van den papegaye, twelck hij buyten dien ende daerenboven gelden zal. Ende dit ten eynde dat die eedele cruysbooch in eere. onderhouden mach wordenende dat indien het gebuerde datter een Keyser quaem, dat alle ommestanders ende beminders van den edelen cruesboghe, tzij uyten Haghe ofte van buyten voor haer ooghen zien ende beken nen moghen dat de goede confrérie ende Sint Joris scutterie in eere gehouden wordt, ende dat die Keyser geworden es niet duer faulte ende gebreecke van competiteurs ende mede partijen dien de zaecke ter herten genomen hebben, maer lustelicken ende scutterlicken, ten eynde, dat het collegie ofte die edele confrérie van den scutters tzij hier in den Haghe ofte in andere steden, vrijheden ende vlecken van Hollandt ofte 00c daerbuyten hem voor een Keyser bekennen ende eer b’ewijsen moghen. Ende also tottet Keyserscappe tot diversschen plaetssen diverssche previlegien ofte preeminencien staen, so sullen mijnen heeren den Conynck, deeckens, hooftmans ende int gemeen advyseeren omme indien het zulcx oyt gevallen mochte hemluyden daernaer te reguleren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 144