BIJLAGE V. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I35 CONCEPT OMME TE MAECKEN EEN UNIE TUSSCHEN DE SCHUTTERIE VAN SINT JORIS ENDE DE SCHUT- TERIE VAN SINT SEBASTIAEN OFTEHANDBUSSCHE. c. 1580. (Invent. No. 367.) In den eersten: In tijde van uproer, overlast, brandt ofte noodt die- selve scutterien mit malcanderen zijn overcommen omme henluyden te vinden elcxs in zijn gedestineerde plaetsse te weten, die van Sint Joris J) ende die van Sint Sebastiaen scutterie Item die voorsz. Scutterien sullen elcxs [hebben] een Capteyn ende bevelhebbers welcke capteynen (zoe w[anneer] zij in den Hage zijn), altijts deerste. sullen [wee]zen, bij tijden van onraet ofte allarm up te voorsz. gedestineerde plaetssen omme aldaer heur.luyder scutters te wachten ende in ordonnantie te stellen omme oft noot waere gereet te weezen te trecken daert nodich weezen sal. Item de voorz. twee capiteynen sullen naedat zij heurl. scutters ver gadert sullen hebben gehouden weezen terstont der presentie van elcxs hun vendrichs ende officieren te looten om die voortochte ende die deselve te loote vallen sal, sal mit zijn vendel ende scutters hen vaerdich houden omme te trecken naer al sulcke noodige wycken van den Hage ofte elders daert gestemt ende alsdan oerbaerlicxte ende nodich bevonden sal worden. Item oft gebeurde, dat beyde die voorsz. Compaingnien scutters bij voorgaende raetslaginge van Deecken ende hooftmannen van de selver scutterien tot oerbaerheyt van de vlecke van den Plage gestemt werden uyt te trecken om eenige pyraeten, vyanden ofte andere quaetdoenders te keeren buyten de jurisdictie dezer vlecke, sullen die voors. twee capi teynen ter presentie van hun officieren looten om die voortocht. Item offt geboerde, dat yemandt van de voorsz. scutters van beyde die voorsz. vendels geschoten, gehouden, gequetst ofte gewont werde bij den vyanden voorsz., die sal gecureert werden tot laste ende coste van alle den inwoonders ende burgers van den Hage. Item die scutters van Sint Joris sullen hebben onder hun vendel hon gert musketten ende calybers 2), ende daertoe cruyt, loot ende lont. Ende omme wel te voorsien dat yegelick scutter die up alsulcken geweer J) Niet ingevuld. 2) Vorm om kogels te gieten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 145