I 136 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. Voor hersenier helm. L Item zullen die scutters elcxs in den zijnen heurluyder Capiteyn, Vendrichs ende bevelhebbers gehoorsaem weezen in alles wes zij hem- Item die scutters van de compaingnie van Sint Sebastiaen sullen mede gehouden weesen hun roers wel schoen te houden ende dat hun cruyt mede wel drooch zij, mitsgaders hun lont ende loot bij hem veer- dich te hebben up alsulcke boeten ende breucken als hun caerte daer- van vermelden sal ende sal daer visitatie als voorn mede gescyden volgende heurl. caerte ende ordonnantie. gestelt sal weezen, zijn musket ende calyber wel schoon te houde en sijn cruyt, lont ende loot gereet ende altijt drooch zij, sal bij de voorsz. scutters geordonneert worden notable mannen, die alle weecken ofte veertien dagen die visitatien van dien sullen doen up alsulcken peenen als daertoe bij henluyden gestelt sullen worden. Item en sal een weduwe van een overleden scutter tgeweer, harnasch, musket, calyber ofte [roe]r van haer overleden man nyet mogen ver- coopen sonder consent van de Deecken, Hoofdmans, Capiteyn ende Vendrichs van de voorsz. scutterie onder den welcken die voorsz. over leden geweest is, maer sullen die overste den overleden zijn geweer mogen overnemen in coope tot alsulcken redelicken prijse, als dat bevonden sal worden, ten waere datten overleden een soon achtergelaeten hadde zal de weduwe tzelve geweer mogen bewaeren tot haers soons behouff. Item en sullen die gemeene scuttrs van beyde die voorsz. confrerien deen den anderen nyet mogen misseggen, mit woorden ofte mit wercken, tzij int heymelick ofte int openbaer, directelicken ofte indi- rectelicken, ende indien bevonden werde sulcxs geschyet te weezen sullen die overtreders van dien gecorrigeert werden ten overstaen van de Deeckenen Hooffmans, Capiteynen ende Vendrichs van beyde die voors. scutterien sulcxs als na der gelegentheyt van der saecke be vonden sal worden, ende sullen die penningen van dien geexecuteert werden gelijck die ander penningen van de voors. scutterien volgende heurl. caerten ende ordonnantiën. Item die scutters van Sint Joris, die gheen roers en sullen hebben, ofte daer met nyet en weten te handelen sullen gehouden weezen te hebben een harsnech ende voirtuych mit een spyes, helbaert ofte slachsweert naer elcxs onder die voorsz. scutterie geordonneert sal worden. Diewelcke nyet en sullen mogen heur harnasch ende geweer vercoopen ofte versetten upte boete van thien gulden tot behouffven van de voorsz. scutterie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 146