139 voir alle andere.” in het huisje naast de kapel zou wonen. Ze moest zijn een „eerlicke weduwe ofte maegt” cn zou voor het openen en sluiten, het vegen en was- schen krijgen „eenen pondt groot van den gereedsten gelde, dat van ’t voorsz. landt ende erfpachten coinmen sal ende veertich ton nen turfs van de besten. Ende die in de andere camerkens woonen sullen hebben XXIIII tonnen goeden harden turffvoor elck camerken ende mitten overschot sal men dat bedehuys oft oratoir onderhouden naam. Terwijl hij dan in een noot er aan toe voegt: „Men plag een straat Padmoes te noemen, door ontucht eertijds besmet en qualijk berucht Dat eenvoudige kapelletje is de oorzaak geweest dat het oudste hofje van de Residentie werd gesticht. Ook door den griffier der rechtbank. Want we treffen het aan in zijn donatiebrief d.d. 20 Sept. 1563, 5 jaar later, welke aldus luidt: „Ic Cornells Barthout Jansz, greffier van den leenhove van Hok landt, bekenne mits desen mijnen brieve, alsoe ik doen timmeren hebben alhier binnen der stede van ’s Gravenhage in Hollandt, in eene plaetse genaimpt het Padmos off St. Jacobsstraat een oratoir ter eeren van den heiliger drievuldicheyt ende aldaer noch staende off liggende hebbe seeckere caemerkens mit tuynkens an de voorsz. kamerkens gelegen, te weten” hier worden zes huisjes aangewezen, benevens de gronden uit welker opbrengst die huisjes onderhouden moeten worden. Het bedehuisje is klaarblijkelijk van patroon veranderd; want is ’t eerst opgedragen aan St Jacob, nu wordt ’t genoemd ter eere der drievuldigheid „omme deselve camerkens mitte thuynkens daeraen gelegen bewoondt te werden bij oude eerlijcke vreedtsaeme luyden tzij mannen oft vrouwen, die in haere oude daegen verarmt sijn, oft bij nyeuwe gehylicte jonge maechdekens die eerst gehylict sijn ende begeeren met eere doer die werelt te coemen tot sij zoo veel verovert hebben dat zij hair huyshuyre moghen vervallen; die welcke alle morgen end ’s avonds gehouden sullen weesen ten eeren der heyligen drievou- dicheydt ende de vijf wonden ons. heeren Jesu Christi voor oft int voorscreven bedehuys te spreecken met aendacht vijf pater noster ende vijf Ave Marien, ende wil dat int bewoonen van de selve huyskens sullen altijds geprefereert sijn, die van den bloede van denselven donatoir oft zijne huysvrouwe Er moest een portierster worden aangesteld, die i zou wonen. Ze moest zijn voor het openen en OVER HAAGSCHE HOFJES.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 149