143 II. De Luthersche Gemeente en het Hofje van Ridder van Wouw. teren, vinden we zoo nu en dan de mededeeling dat iemand zoo’n vrije woning had gekregen, b.v. op 18 Dec. 1682 „aen Aernout Vlain met sijn huysvrouw vergunt als inwoninghe in ’t hofje van de Drievuldigheyt, gecomen van Gerridt Barthoutse”, maar meer ook niet. Eerst in 1796 vinden we weer iets dat op hen betrek king heeft. Tot dan in particuliere administratie werden ze door de stad overgénomen en als de andere stedelijke goederen behandeld. 1 Juni 1818 werd bij resolutie goedgekeurd die amalgamate van de Heilige Drievuldigheidshuisjes en de daaraan verbonden goederen met de andere stadsbezittingen. Dit is het laatste dat we vernemen van dit hofje, waar nu geen onderscheid van godsdienst wordt gemaakt, al schreef de stichter ook „vijf pater noster ende vijf ave Marien” voor. Of wacht, toch nog even, n.l. in 1861. Toen vroeg de Raad, in het Begrootings- verslag, of de huisjes gemeente-eigendom waren of hoe dat zat. En toen antwoordden B. en W. zonder blikken of blozen dat de donatiebrief zoek was. Gelukkig was hij drie jaren later terecht. Ons gemeente-archief schijnt er toentertijd fraai te hebben uitgezien Nog steeds begeven B. en W. de huisjes, waarvoor sollicitanten te over zijn Toevallig was ik net voor een beschrijving van de geschiedenis onzer Elaagsche hofjes aan 't doorwerken van de notulen van re genten van het Hofje van Wouw op de Lange Beestenmarkt, toen het jaarboek 1913 van „Die Flaghe” verscheen met het interessante artikel over „De Ev.-Luth. Gemeente te ’s-Gravenhage en haar kerkgebouw” door den heer Adolph Mulder. De schrijver bespreekt daarin ook den aan- en verkoop van het Hofje van Ridder van Wouw waar nu het Hofje van Van Dam is gevestigd en stuit daarin op ’n tegenstrijdigheid. Want in 1736 was het Hofje voor f 3000 overgedaan aan den oudraad J. H. Bose, terwijl in 1737 door den Kerkeraad wyd bepaald dat het z.g. Wouwhofje aan de Beestenmarkt tot het Weeshuis zou blijven behooren. De heer Mulder meent dan ook dat óf het hofje niet verkocht óf later door Bose weer teruggegeven is. OVER HAAGSCHE HOFJES.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 153