H I I ZESTIENDE-EEUWSCHE ARMENZORG, Dr. H. E. VAN GELDER. 1 Schoudt, Burgemeesteren ende Schepenen in den Hage in Hollant W doen condt ende certificeren niitsdesen dat op huyden date onder- gescreven voor ons ghecomen ende gecompareert sijn ter instantie van Symon van der Does scepen van den Hage als executeur van den testa- ET behoeft bijna geen nader betoog, dat het vraagstuk van den armenzorg in het midden der zestiende eeuw buitengewoon dringend moet zijn geweest.De algemeene achteruitgang van de middeleeuwsche nijverheid had het aantal gebreklijdende proletariërs enorm verhoogd, de aanhoudende oorlogen hadden in dezelfde richting gewerkt en bovendien een aantal afgedankte of gedeser teerde soldaten tot landloopers gemaakt. De oude kerkelijke lief dadigheid, die gaf om de goede daad van het geven, bood een onvol doende hulpmiddel en zoo zien wij dus ook juist dan de eigenlijke georganiseerde armenzorg opkomen, gepaard met het noodzakelijk onderzoek en huisbezoek. In den Haag was dat zeker even noodig als elders. Ook hier was de oude lakennering in de eerste helft der eeuw geheel verloopen, van de oorlogen had men het er erg te kwaad gehad en het aantal armen was er bijzonder groot. Dit alles wordt leerzaam geïllustreerd door een verklaring in het archief van het Burgerweeshuis 'aanwezig, die wij hier afschrijven, niet het minst ook terwille van de geestige, schilderachtige manier, waarop zij ons een huisbezoek, waarlijk niet geheel ten onrechte afge legd! doet bijwonen, nadat zij ons eerst met het niet weinig onbillijk optreden der bedeelden heeft laten kennis maken Zie over deze moeilijkheden en de oplossing, die men er op het voorbeeld van den humanist Lud. Vives voor zocht: dr. C. Ligtenberg: Armezorg te Leiden, Nijhoff' 1908 en dr. J. Prinsen J. Lzn. in de Beweging, April, 1905. DOOR

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 156