1 147 1 ZESTIENDE-EEUWSCHE ARMENZORG. mente van wijlen Crispijn van Boschuyssen heer Pieter van Diepenhorst canoniek in onsser Liever Vrouwen Cappelle upt Hoff in den Hage ende meester Reynier Moens raidt ende procureur generael van der Kon Majh in zijnen hove van Hollandt als executeurs van den testamente van wijlen Joncfrouwe Agnyese Pietersdr. eertijts weduwe van den voorz. Crispijn van Boschuysen, d’eersamen Dirck van Alckemade, burgermeester van den Hage ende Joost Jacobsz, eertijts Heyligegeestmeester geweest hebbende den tijt van omtrent zeven jaeren ende alsnu meede Burgermeester al- hyer, Cornelis van Aecken meede schepen ende als heyligegeestmeester gedient hebbende vijftien jaeren, Jacob van Dorp schepen ende mede als heyligegeestmeester in desen staet gedient hebbende omtrent vijff jaeren, mr. Gerrit Melissen advocaet in den Hove van Hollant meede als Heyligegeestmeester gedient hebbende omtrent drie jaeren, Adriaen vande Velde, Adriaen van der Aa ende Adriaen Grebber, scepenen ende Adriaen Benninck secretarys, meester Aernt Huygezoon, eertijts schepen ende nu vroetschap ende eertijts oick als Heyligegeestmeester gedient hebbende omtrent vyer jaeren, Claes Pietersz. vroetschap ende Heyligegeestmeester gedient hebbende omtrent vijff jaeren, Cornelis Danielsz ende Michiel Willemsz beyde Huyssitmeesters elexs gedient hebbende omtrent vijff ofte zes jaëren, Gerrit Allertsz eertijts vroet schap ende huyssitmeester gedient hebbende een jaer ende Jasper Adriaenszoon Leproosmeester meede gedient hebbende een jaer, all te samen rechtelijcken geroepen zijnde ter instantie als vooren omme ge- tuychnisse der waerheyt te geven opte poincten ende articulen hyernae verclaert. Opt ie articule off hemluyden niet kenlick en is dat wijlen de voorn. Crispijn ende Agnyese veel van heurluyder goeden gemaect hebben den gerechten armen, seggen ende verclaeren zij getuygen bij hun mannen waerheyt dat ’t selve allen menschen in den Hage kennelicken es nyete- min henluyden dyenangaende refereren tottet testament daervan zijnde; ten tweeden off d’executeurs van de testamenten van de voorz. Crispijn ende Agniese volgende d’selve testamenten nyet merckelicke somme van penningen gestelt hebben in handen van de huyssitten ende heylige- geestmeesteren omme den armen gedeelt te werden. Seggen ende ver claeren zij ghetuygen dat henluyden tselve kennelicken es ende dat den heyligengeest-comptoire daer van geproffiteert hebben duysent gulden ende de huyssitten-meesteren-comptoire negen hondert gulden tot proffijte van den armen; ten derden off hemluyden nyet kenlicken en is dat deselve executeurs tot verscheyden tijden ende stonden inde benautste tijden van de jaeren verscheyden distribution bij middelen van goede persoenen ende bij opscrivinghe van de naemen van de armen volgende verscheyden quohyren daer aff gemaect, gedaen hebben. Verclaeren gelijckelicken ’t selve tot diversche stonden wel hooren seggen te hebben ende dat henluyden ’t selve eensdeels meede wel kennelicken es ende weeten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 157