148 2ESTIENDE-EEUWSCHE ARMENZORG. f I van den gheenen die de aelmissen voorz. ontfangen hebben, hemluyden nyetemin meede refererende tot de quohyren daervan gehouden bij den persoonen die de distribution van dien gedaen hebben (soe zij verstaen); ten 4e off nyet warachtich en is ende de gemeen spraecke deur den Hage gaet dat veel van den armen deselve aelmissen genoeten hebbende, deselve aelmissen onnuttelicken verteert hebben in dronckenschap ende anders, somptijts oick heurluyder cleederen in de Lombert brengende ende ’t geit v e rdri n ck en d e upte goeden hoop van de aelmissen die zijluyden verwachtende waeren ende dat meede sommigen van den armen, sittende saemen drinckende upter straeten, den executeurs voorz. ofte eenighe van hemluyden nae geroupen hebben met dees ofte dergelijcke woorden: „Compt drinct eens, dit is over Crisp ij ns of Nyesken Crisp ij ns ziele”; Seggen ’t selve tot diversche stonden wel hooren seggen te hebben van luyden van fait- soene ende dat oick meede die gemeen fame ende spraecke sulcxs onder den gemeenten deur den Hage gaet. Seggende die voorz. Adriaen Benninck zoe veel meer voor redene van wetenschapals geweest hebbende een van den distributeurs van de voorz. aelmissen, dat hij int ommegaen ende ’t distribueren van den zelven geordonneerde aelmissen wel laet inder nacht omtrent tusschen thynen ende elff uren gecoemen is tot een huis ’t welck zeer gerecom- mandeert was overmits de man in zijn sacrament ende kerckelicke ge rechten langen tijt zeer cranck te bedde gelegen hadde, bevonden heeft dat dselve pascient lach in ’t bedde (die moegelick nyet verdacht en was upte comste van hem getuyge ende die met hem omme ghinck deelen deselve aelmissen, die alsnu uyten Haige ende absent es). Aldaer den pascient, sijn wijff ende kinderen wel in goeden heuge waeren, backende pannecoucken, ende droncken van ’t beste byer, te weeten Meuselaer, deselve pascient heb bende een pannecouck op zijn hooft ende een voor hem leggende ende scheen redelicken verheucht ende vrolick te zijn ende sprack hemluyden toe, nyet als een siecke maer als een gesont mensch. Sulcxs dat hij getuyge ende zijn meedegesellinne wel verwondert waeren ende beclaechden naederhant d’aehnisse die zij aldaer gegeven ende gelaeten hadden ende ten vijfden off oick nyet waerachtich en is dat mits dat die neringhe van de draperie in den Hage vergaen is, off alhyer nyet veel arme jonge kinderen zijn in grooter meenichte die gheen off weynich aenhoudts hebben ende off sulcxs nyet zeer notelick weesen en soude de selve gelijckelick in een weeshuys te doen onderhouden. Verclaeren zij getuygen altsamen t selve zulcxs warachtich te zijn ende dat te be duchten es dat de voorz. particulier distributien nyet wel besteet en zijn geweest ende dat henluyden daeromme nutter ende oerbaerlicker duneken soude de resterende penningen gedestineert tot behouff van den voorz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 158