EEN CURIEUS MEDISCH EXPERIMENT, door D. S. VAN ZUIDEN. I n TTEKEND is het, en de trouwe lezers onzer jaarboeken zullen 1—zich ook de reden waarom herinneren uit het in 1905 gepubli ceerde artikel van dr. Krul over „een eeuw geneesrommel” be kend is het, dat het voormalig paleis „Buitenrust” aan den Scheve- ningschen Weg zich in het midden der vorige eeuw verheugde in den minder welluidenden naam van „Buitenpaleis”. Een orthopaedisch genie, de duitsche instrumentmaker Heine, die zich trouwens professor noemde, had er zijn sanatorium gevestigd, dat, zij het ook gedurende korten tijd, den roep genoot van aan vergroeiden genezing te bezorgen. Minder bekend is het echter, dat ook reeds honderd jaar vroeger een ander wonderdokter voor dezelfde kwalen in deze stad praktiseerde: èen zeer curieuze acte voor notaris Vermaet verleden licht ons daarover op allerduidelijkste wijze in, en wij laten die daarom hier in haar geheel volgen: P huyden den gen Maert 1720 compareerden voor mij Jacob Vermaet openbaer ende bij den Ed. Hove van Holland geadmitteerd No taris in ’s-Gravenhage residerende, present de naergenoemde getuygen, de Heer Jacob de Pinto woonende alhier ende de Heer Hendrik Ber- linkhoff woonende tot Voorburgh ende jegenwoordigh alhier, ende ver- claerde hij Heer eersten Comparant bij desen dat soo wanneer het bovenlijf! van sijn Heer eerste Comparants soon, genaemt Moyses de Pinto behoorlijk regt gemaekt en in een goet postuyr sal gebragt sijn door den tweeden Comparant, te weten dat het hooft en den hals behoorlijk regt tussen beyde de schouderen geplaest zij, als ook het regter schouderblad vlak ende regter sijde niet meer uytstekende sij als de linker, van gelijken dat de regter heup egaal sij met de slinkere, alles sonder eenige critique off chicane, dat den Heer eersten Com parant alsdan en sonder uytstel aen den tweden Comparant voor sijne aengewende konst en moeyte sal betalen de somma van een hondert Ducatons wel te verstaen dat het voorsz. geld off recompens sal betaelt worden, als sijn Heer eerste Comparants soon soo verre als gesegt is gebragt sal sijn, niettegenstaende hij alsdan nogh moet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 185