I 176 EEN CURIEUS MEDISCH EXPERIMENT. f continueren in het dragen van instrumenten, tot conservatie van de vercregene regthijt, en sal ook sijn Heer eerste Comparants soon „regt” gerekent worden niettegenstaende er nogh eenige draiïnge in de ruggegraet mogte overblijven als ook hier off daer eenige klijne holligheyt. Ende indien het ondertussen mogte comen te gebeuren (hetwelk God de Heere verhoede), dat sijn Heer eerste Comparants soon off den tweden Comparant quam te overlijden, soo sal hij Heer eerste Comparant aen den tweden Comparant off sijn Erffgenamen betalen de helffte van de voorn, somme te weten vijfftigh ducatons, hetwelk hij Heer eerste Comparant ook sal geven, indien hij Heer eerste Comparant ondertussen uyt de cure mogte comen te scheyden off langer als acht off veertien dagen mogte agter blijven en niet bij den tweden Comparant comen, het sij om wat reden het ook sij. Dat daer en boven den Heer eersten Comparant aen den tweden Comparant sal betalen voor ider keurslijff die sijn Heer eerste Com parants soon nodigh sal hebben, het sij om de voorn, herstellingen te vercrijgen, off om in de selve bevestigt te worden, voor ider een somma van vijffentwintigh gulden bij het ontfangen te betalen en sullen deselve als die uytgedient hebben aen den tweden Comparant wederom werden gerestitueert. Tot naercominge ende voldoeninge van alle ’t geene voorsz. staet verclaerde hij Heer eerste Comparant te verbinden sijn persoon ende alle sijne goederen deselve stellende ter executie van alle Heeren, Hoven, Regten ende Regteren ende specialijk den Ed. Hove ende Hogen Rade in Holland ende Ed. achtb. Geregte deser stede ’s Graven- hage; Tevreden sijnde hij Heer Comparant sigh in den inhoude deses vrijwillighlijk te laten condemneren tot sijne costen daer toe onweder- roepelijk constituerende bij desen Paulus van Brakel, Willem Hoyer ende Daniel van der Burgh Procrs voor den voorsz. Ed. Hove ende Hogen Rade, mitsgaders Carel van Belle, Abraham Mersch ende Pieter van Schagen Procrs voor den voorsz. Ed. achtb. Geregte te samen ende ider van hem int bijsonder, soo omme de voorn, condemnatie te versoeken als daer inne te consenteren Resp*1. Belovende hij Heer Comparant voor goet vast ende van waerden te sullen houden ende doen houden alle ’t geene door de gem. Procls. uyt cragte deser sal werden gedaen ende verrigt onder verbant als naer Regten. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage voorsz., ter presentie van monsieur Jacques Ros en de Charles van den Bergh als getuygen. (Volgen de onderteekeningen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 186