T DE CONFRÉRIE VAN FLORA, door D. S. VAN ZUIDEN. 'C OT nog toe was het bestaan dezer Confrérie geheel onbekend, maar het toeval diende mij en uit de zoo rijke historiebronnen, de notarisprotocollen, kwam ook dit genootschap van bloemenlief hebbers te voorschijn om aan de vergetelheid ontrukt te worden. Nog is het niet veel wat de hierachter volgende acte biedt, maar toch genoeg om ons te doen zien hoe in het begin der i8de eeuw in Den Haag mannen, meest allen van aanzienlijken huize, bijeenkwamen om een broederschap, die reeds in 1659 was opgericht, maar aan het kwijnen was geraakt, nieuw leven in te gieten. Gelukkig deden zij dit door middel van den notaris, zich inbeeldende, dat een regle ment voor hem geteekend, de leden zou verhinderen zich aan hunne reglementaire verplichtingen te onttrekken. Dit reglement leert ons dat de leden, behalve de liefhebberij voor planten, het gezellig samen zijn en een schotel eten ook zeer ambieerden. Maar zij sloten met name de hazardspelen uit. Doch misschien schijnen toch naar de redacteur van dit Jaarboek vermoedt de bepalingen over de soms zelfs verplichte veilingen van planten enz. wel te wijzen naar een ander soort speculatie, van de soort nml., die 20 jaren vóór de eerste oprichting der confrérie in den tulpenhandel zijn meest bekende uiting had gevonden. Nasporingen in verschillende richtingen leverden geen verder nieuws over deze confrérie, waarom wij volstaan moeten met het publiceeren dezer her-oprichtingsacte. Op huyden den 6en February 1715 en volgende tijden compareerden voor mij, Johan van Castel, openbaar notaris bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert in sHage residerende ende voor de getuygen onder ge- noemt: De heeren Mr. Gaspar van Kinschot Commissaris generaal van ’s lants legerscheepen, regerent Deecken dogh nu sullende affgaen, Mr. Rijckeloff Perpetuus van Goens, advocaat voor de Resp®. Hoven van Justitie, regerende Hooftman en aencomende Deecken, Mr. Hendrick t' 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 187