178 DE CONFRÉRIE VAN FLORA. Justitie, Oud-Hooftman, Dijck Stadtsdrucker van vroedschap dezer steede Roeland Schats, advocaat voor de respc. Hoven van Justitie, Gasper Ghaler Raad van sijn Conincklijcke Majestijt van Denemarcken, de twee laeste Heeren regerende en gecontinueerde Hooftluyden, Mr. Cornelis van den Burgh, advocaat voor de resp®. Hoven van Justitie, regerent secretaris dogh nu sullende affgaen, Mr. Florens de Lange Commis van haer Ed. Mog. Collegie der Heeren Raden van Staten, regerent Hooftnian, Mr. Volckert van Goens, advocaat voor de respB. Hoven van Coenraadt Roepel constschilder, Levijn van ’s Hage, Harman van der Moesel raad en ’s Hage, Mr. Nicolaas Troomer, Agent der stadt Iperen mitsgaders Commis wegens de provintie van Overijssel nu op nieuws geeligeerden eersten Hoofdman voor hem selven ende voor sijn heer broeder hier naer ge- melt, David Hoeckgeest Capitein ter zee ten Dienste deser Landen mede nu op nieuwe geeligeerden Hooftman, Jonckheer Thomas de Virieu, Johan Troomer postmeester der stadt en Baronnie van Breda, Johan Wolffgangh, solliciteur militair, Cristiaen Roepel agent van den heer graeve van Solms, Jonckheer Hugo de Virieu, Jacob Guereijn Commis ten Comptoire generaal van den Heer Ontvanger Hoogendorp, Jan van Gooi, constschilder, Wouter Wolffganch juwelier, Mr. Adriaen Muller advocaat voor de resp®. Hoven van Justitie, Johan van Castel Notaris en proc1'. voor verscheyde Coollegien, Mr. Francois de Vick Scheepen der Stadt Amsterdam, Harmanus Cruyl procr. voort illustre Collegie van haar Ed. Mogh. de heeren Raaden van staaten, Dominicus van Dooien ontvanger wegens desen Staat tot Bouchain, Mr. Casper Clotterboocke advocaat voor de resp®. Hove van Justitie, Mr. Johan ten Hove Raad en Schepen dezer Stadt, Jean Michel de Normandie solliciteur militair, Mr. Nicolaes Boey, advocaat voor den respe. Hoven van Justitie, Rynier Plenus coopman alhier, Mr. Johan Tuyllingh, advocaat voor den resp®. Floven van Justitie, Paulus Loeff procr. voor den Ed. Souveraine Rade ende Leen- hove van Brabant, Mr. Francois van Ellinckhuysen, advocaat voor de resp®. Hoven van Justitie, Mr. Nicolaes van der Haer griffier in de Hogen Rade in Hollant ende Mr. Johan van den Honardt mede advocaat voor de resp®. Hoven van Justitie, alle broederen confraters van de opgemelde loffelijcke Confererye van Flora, Te kennen gevende de resp®. comparanten datter alhier in den Hage op den 10 Augusty 1659 was op gereght een confrérie van Flora, die door versterft’ als anders was vermindert en ten eynde geloopen ende dat de heeren liefhebbers van Flora van de jegenwoordigen tijt genegen waren geweest deselve confrérie weder op te reghten en te doen her leven op den eersten January 1711 en bevoorens daertoe bij den anderen zijn vergadert geweest en alsdoen vastgestelt hebben soodanigen regle ment en articulen, als waerop de gemelte loffelijcke confrérie van Flora weder op gereght en gegrontvest soude bestaen, en vermits datter in dat reglement wierde bevonden verscheyde poincten, die off niet conde bestaen, off seer duysterlijck voor quanten, ende wel bysonderlijck dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 188