DE CONFRÉRIE VAN FLORA. 179 Ingevolge van alle twelcke de heeren Comparanten hebben vast gestelt en gearresteert Eerstelijck. Dat alle jaaren op primo January soo bij de regerende Deecken en hoofdmannen als bij den oud Deecken en hooftluyden sal werden gemaackt een nominatie bestaende in een dubbelt getal welcke voorss. nominatie op den eersten Woensdage vant nieuwe Jaer: (als sijnde den dagh van de bij- eencomste de confraters) aen het gansche gros der confraters door den secretaris sal werden gecommuniceert en open geleght en sal veertien dagen daeraen uyt deselve nominatie door de present sijnde heeren Regenten en Confraters uyt het geheele gros (die alle door de kneght van de confrérie daervan te vooren behoorlijck sullen moeten werden geadver- teert) werden geëligeert het eene jaer een Deecken, twee hooftluyden en een secretaris en het ander jaer twee hooftluyden alleen, die alle sullen ge houden wesen te dienen den tijd van twee jaeren, op welcke electie ook sal werden geannoteert, dat de kneght van de voorsz. confrérie, werd geconti- nueert en sullen de afifgaende heeren Regenten, een jaer gehouden sijn te volgen. hetselve reglement niet solemneelijck gepasseert sijnde in vervolgh van tijden bij verscheyde van de heeren, nieuwe aengecomene confraters niet behoorlijck was onderteekent zoodat den gebreeckigen off overtreder vant voorss. reglement in cas van nootsakelijckheyt niet wel tot hetgeene waer toe hij sigh geobligeert hadde en was, soude connen werden ge- constringeert en geconsidereert, sijnde dat nogh daer en boven het oogh- merck vande heeren Comparanten Regenten, mitsgaders de broeders confraters was omme de eenigheyt en vriendschap van de voorss. con- fratinitijt niet alleen te doen bestaen, maer cultiveren en aenwasschen soude, soo waaren de heeren Comparanten Regenten van opgemelte loffelijcke confrérie van Flora mitgaders de Broeders Confraters dese onderteeckent hebbende ende ten dien eynde alle voor mij notaris en getuygen mede compareerende geresolveert, eerstelijck haer reglement solemnelijck en bij deze notariële acte te arresteeren en vast te stellen ende de voorgaende articulen in zooverre te veranderen en amplieeren, sullende alle degeene die jegenwoordigh de voorss. confrérie als con fraters door hare onderteeckeninge deses amplecteeren, mitsgaders die deselve confrérie nogh in vervolgh van tijden amplecteren en dese acte achter ’t slot vant gros deses, mede onderteeckenen, sullen van alsulcken waerden sijn en werden gehouden alsofif deselve deze op heeden t’ passeren dezes, mede onderteeckent hadden, die alle verstaen werden door haere onderteeckeninge tot prestatie deses off jeder poinct van dien verbonden te hebben gelijck jeder van dien als hier naer verbindt haere persoonen en goederen met subjectie van alle ’s heeren Hoven Reghten en Reghteren en specialijck opgemelte Hove, Hoogen Rade off Gereghte deser steede met constitutie van procureurs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 189