i8i DE CONFRÉRIE VAN FLORA. het clocq 12. Ende zoo den een den anderen op tijden en plaatsen voorsz. moghte comen te beledigen met te injurieeren, bedreygen, slaan, smeyten, stooten uyt te eysschen, off eenighsints te grieven, op eenigerhanden wijzen waermede het ook sonde mogen wesen, daerover sullende de Heeren Regenten, off haar gecommitteerdens oordeelen naer voorgaande infor- matien en zal den schuldigen gehouden zijn, aenstons te gehoorsamen, ende de te doene uytspraake off de opgeleghde Boeten, off gevelde con- demnatie in promptis te voldoen en naer te comen, off bij gebreecken van dien, sal hij vervallen in een dubbelde boeten, uytspraacke off con- demnatie, die verhaald sullen werden aen des gecondemneerdens persoon en goederen, mette costen, en bovendien dese loffelijcke confratrinitijt ontseght, en zijn naem als een onwaerdige geroyeert werden. 13- Alle confraters t’ sij in haer privé, off q.q. eenige lieffhebberije van Flora willende publijckelijck doen verkoopen, sal gehouden zijn t’ selve ’T uyr van geslagh van 8. de bijeencomste des Woensdaghs sal sijn voor vijff uyren op verbeurte van drie stuyvers, 9- Een jegelijck van de confraters, die op den dagh van de bijeencomste ofte andere geprefigeerde dagen, (mits in reguarde vant laaste geval, be- hoorlijck geadverteert sijnde) geheel absent blijven, sullen verbeuren een sesthalff off gereducheerde schellingh, niets excipieerende. 10. Alle ende een jegelijck van de confraters deser confrérie, bloemen, cruyden, planten, looten, tellingen, boomep etc. aen andere vercoopende off vertrockerende en sigh daerontrent verkeerdelijck en ter quader trouwe gedragende soodanige dat sij daer van souden connen werden overtuygt, sullen jeder verbeuren vijff guldens, off soo veel meer, off min, als de heeren Regenten off haer neutrale gecommitteerdens, naer exigentie van saken sullen bevinden te behooren, boven, en behalven de vergoedinge, aen den beledighden, van dat alles, mette costen, en schaaden, die den beledighden, daerdoor souden hebben geleden, mede ter taxatie als vooren. 11. Soo ’t moghte comen te gebeuren (des verhoopt werd van neen:) datter eenige questien ofte verschillen tusschen eenige confraters deser confrérie, in eenige bijeencomste derselve moghten comen te ontstaen, de soo danige sullen gehouden wesen haer daer over te adresseren aen de heeren Regenten, off haere neutrale gecommitteerdens, omme haer verschil te sleghten, sonder dat deselve haer daerover ter eersten instantie, aen haeren ordinairen off competenten reghter sullen hebben te adresseren, op ver beurte van drie guldens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 191