i83 DE CONFRÉRIE VAN FLORA. 20. Den secretaris sal gelieven, op iederen dagh van de bijeenconiste soo weeckelijcks, als op geprefigeerde dagen, in gereetheyt te hebben een lijst van de namen van de respective confraters, om de zeroos en de absenten daer op aen te teeckenen, en sal de kneght gehouden wesen, deselve leyst precieselijck aff te halen, en te besorgen, dat die, tegens de aencomste van de confreres op de tafel der confrérie gelegen is. 21. Den secretaris werd versoght de respective nomination ende de daer op gevolghde electien mitsgaders alle resolutien, in een register behoorlijck te registreeren, welck register, int voorsz. kiste onder den Deecken mede van stemmen geconsenteert overeengecomen en verdragen, dat door niemand van de heeren confraters, off haere versoghte gasten, sal mogen werden gespeelt eenige dobbelspelen, als Bancke Volute, Pas Dise, Sinc- quénovo, Faron goyen om de hooghste oogen, hetsij rafel off met enckelde steenen, mitsgaders nogh alle andere speelen van die natuire, als bij de plaecaten van de souveraine van den Landen verboden zijn op de boeten van ses guldens, voor de eerste reyse, tien guldens voor de tweede reyse en twintig guldens voor de derde reyse ende verder naer exigentie van saken ter arbritagie van de heeren regenten off hare gecommitteerdens, welcke voorsz. boetens te appliceeren alsvoren, seer stiptelijck sullen moeten werden geinnet mette costen. 18. Den secretaris deser confrérie werd versoght van alle de voorsz. reve nuen en inkomsten, verbeurten, boeten, en breucken mitsgaders ontfangh en uytgave, bij forme van Debet en Credit te houden seer ordentelijck boeck en alle drie maenden precis aen jeder alhier metterwoon present sijnde confraters, door de kneght te senden, juyste reeckeningh vant geene jeder schuldige zal zijn, en sal jeder debiteur ook gehouden wesen als dan preci- selijck haere voorsz. schultreekeningen aen den secretaris te voldoen. 19- Den secretaris sal gehouden wesen, jaerlijcxs op den eersten dagh, van de bijeencomste int nieuwe jaer, zijn reeckening van ontfangh en restan ten, mitsgaders uytgave in gereetheyt te hebben, omme daer uyt, bij de heeren regenten een overslagh gemaackt te connen werden, als mede in de tusschen tijt, des gerequireert werdende, een cort staatje, welcke voorsz. reeckeninge den secretaris gehouden is te doen op den dagh van de electie, van de heeren Regenten en sal die reeckeninge gedaen, en ’t slot betaelt sijnde, deselve door Deecken en Hooftmannen behoorlijck gequiteert in een kistje bij de andere papieren geslooten en onder den Deecken inbewaeringe genomen werden en sal den rendant van de Reeckeningh alsdan van Deecken en hooftluyden tot sijn dechargie een appart acquit en renversael becomen, dat sijn reeckeningh geslooten aldaer geplaast, en ’t reliqua voldaen is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 193