In dit provisioneel contract staat hetzelfde als in het definitieve. ENKELE GEGEVENS OMTRENT DEN KUNST SCHILDER DIRK VAN DER AA, door Dr. H. E. VAN GELDER. NDER de laat-achttiende eeuwsche schilders wier werk verdien stelijk en smaakvol was, behoort zeker de Haagsche „kamer schilder” Dirk van der Aa. Enkele notarieele acten komen ons ver halen, dat het eigenlijke vak van den kunstenaar koetsenschilder was, een vak, dat bij de weelderige mode dier dagen zeker vrij hooge artistieke eischen stelde. Hij was meesterknecht bij een der grootste zaken van dien aard, de firma Mes aan den Dennenweg, en hij bestuurde deze na den dood van Gerard Mes, totdat diens zoon Hendrik Mes in de zaak komen kon in Augustus 1787, daarna met Elendrik gezamenlijk als compagnon tot 1 Mei 1789, toen Van der Aa „stil” ging leven. Onder de knechts was allerwaarschijnlijkst ook D. Wolff, die in zijn vrijen tijd glazen graveerde of liever „stipte” op de eigenaardige manier die hem beroemd heeft gemaakt. Dit bewijst zeker dat onder Van der Aa’s leiding, de zaak op een hoog peil stond. Het verbaast ons dan ook niet, dat de jonge Hendrik Mes, „Konstschilder” in zijn 13 Dec. 1794 voor Not. J. W. van Alphen gepasseerd testament, aan van der Aa „voor bewezen diensten” de som van duizend gulden legateerde. Terwijl wij de eerste acte over van der Aa afdrukken, reproduceeren wij ook het fraaie visitekaartje van Hendrik. Den sisten April 1769 compareerden voor mij, Hendrik van der Ven, notaris publicq etc de Heer Dirk van der Aa, konstschilder ter eenre en Mejuffrouw Petronella van der Laan, weduwe van den Heer Gerard Mes ter andere sijde, wonende de comparanten alhier in den Haag, te kennen gevende op den 19 February 1768met den anderen aan gegaan te hebben een contract van compagnieschap, voor de tijd van u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 195