H VAN EEN HEEREKNECHT EN EEN KAMENIER, r door Dr. PETRUS SEKUUR. ET is eigenlijk een treurige geschiedenis, maar zij heeft vóór boven andere treurige geschiedenissen, dat zij geheel en al waar is, ja, dat de erin verhaalde feiten stuk voor stuk aan officieele bronnen zijn ontleend. En daarom waag ik het zelfs haar hier te komen vertellen. Schipper Johannes Ambée, was 84 jaar oud gestorvenJ). Gedurende precies 51 jaren 2) had de krasse man een der op Amsterdam varende beurtschepen'bediend, doch hoe gezond het baantje, niet slechts volgens Hildebrand maar ook blijkens Ambée’s ervaring wezen mocht, het had hem tenslotte niet bewaard voor een „slijm- beroerte” 3) en in de eerste dagen van Februari had men hem begraven. Zoo’n schippersbaantje was niet slechts gezond, het was ook winstgevend, en vooral de drukke 4) Amsterdamsche beurt- dienst bracht aardig wat in. In 1802 had men dat op 1200 aan onzekere inkomsten geschat, 5) en de daarbij niet in aanmerking Den 9 Febr. 1827. 2) Hij was 7 Febr. 1776 aangesteld. s) Deze doodsoorzaak wordt niet vermeld in de acte van aangeving van 10 Februari in de registers van den Burgerl. Stand opgenomen, maar zij komt voor in de gedrukte, maandelijks bij de firma A. van Hoogstraten Jr., Plaats, uitkomende: Naamlijst der Geborenen, Onder trouwden en Overledenen binnen ’s Gravenhage, enz. De „slijmberoerte”, is waarschijnlijk wat men tegenwoordiglong-eudeem of long-beroerte noemt, voorkomend bij oude lieden. Vriendelijke mede- deeling van dr. F., waarvoor ik hem bij deze dankzeg. Men zie overigens over longaandoeningen Eulenburgs Real Encyclopaedic der gesam. Heil kunde, i. v. en de daar aangehaalde werken. Dat de Amsterdamsche beurtdienst „druk” genoemd kan worden, zal men mogen concludeeren uit het feit, dat er zes schippers op Amsterdam waren. Op de andere plaatsen waren er minder, behalve op Delft, daar voor waren er acht. Zie dr. H. E. van Gelder, Onver beterlijke regenten, bijlage IV, die Haghe 1908 blz. 295. 6) Zie Onverbeterlijke Regenten, t. a. p., blz. 295. i |I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 199