H door Dr. H. E. VAN GELDER. INLEIDING. ET Gemeente-archief van den Haag heeft in 1915 een ongedacht fortuin gehad. Het reeds geheel verloren gewaande archief de Broederschap der Sint Joris-schutters werd namelijk door DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE, van mij teruggevonden en door den eigenaar, Mr. Dr. F. A. C. graaf van Lynden van Sandenburg, erfgenaam van een der laatste „Ridders”, met groote welwillendheid in bruikleen aan het Archief afgestaan; nog juist vóór de sluiting van het jaar was de geheel ongeordende, of althans weder in wanorde geraakte, verzameling beschreven en het procesverbaal van overdracht geteekend. Toen was ook de schatting van het fortuintje mogelijk, omdat kon worden vastgesteld, dat het archief van het laatste kwart der 16de eeuw af vrij wel geheel compleet bewaard werd, maar dat er bovendien talrijke bescheiden van ouder datum en o. a. een niet geheel volledige maar toch zeer belangwekkende reeks rekeningen van 1453 af aanwezig is. Bij onze tamelijk magere voorraad aan middeleeuwsche bescheiden is dat zeker van beteekenis; maar die beteekenis gaat nog boven die voor den Haag-zelf uit ook. In de eerste plaats doordat, bij mijn weten, een zoo vroeg teruggaand en zoo volledig schutters-archief elders niet bewaard is, en in de tweede plaats omdat de geleidelijke ontwikkeling van deze middeleeuwschebroeder- schap tot een aanzienlijke, „ridderlijke” sociëteit een interessant historisch geval mag genoemd worden. Met deze papieren vóór ons moet het mogelijk zijn van die ontwikkeling een schets te leveren, en ik wil dat in het hier volgende dan ook beproeven. Vooraf moge echter nog eene enkele opmerking gaan, over de mate van onbekendheid der hier voor het eerst besproken stukken. De Riemer, in zijn voor de i8<L eeuw zoo voortreffelijk werk,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 19