196 17 Mei. 7 Juni. 9 Aug. 3° 6 Nov. KRONIEK OVER I915. 3i 30 n ii Oct. 18 18 28 10 Nov. 30 31 2 21 30 Sept. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel, in zake uitbreiding van het electrische tramwegnet. Vaststelling der Verordening tot wijziging van de Algemeene Politieverordening (Bioscoopverordening) (Beraadslaging ook op 3 en 17 Mei). Officieele overdracht van de Karnebeekbron aan het Ge meentebestuur. De Gemeenteraad verwerpt het voorstel om voorloopig de totstandkoming der verkeerswegen; PrinsegrachtElandstraat, Groote MarktFluweele Burgwal, Prins WillemstraatBad huiskade uit te stellen. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om een bedrag van 100.000 beschikbaar te stellen, ten einde daarvoor in aanmer king komende woningen in het belang der verbetering van de volkshuisvesting ter opruiming of verbetering aan te koopen. Interpellatie in den Gemeenteraad inzake de Wagenbrug. Huldebetooging aan H. M. de Koningin. Botsing tusschen een koninklijke auto, waarin de Koningin en de Prinses zaten en een uit Utrecht komende auto. Opening van de Staten-Generaal. Vaststelling der verordening regelende de bezoldiging van de onder het ambtenaarsreglement vallende ambtenaren (Be raadslaging ook op 27 en 28 September.) Viering van het 25jarig bestaan van de vereeniging „Die Haghe” in Pulchri Studio. Interpellatie in den Gemeenteraad, in zake de melkvoorzie- ning in deze Gemeente. Beantwoording der interpellatie in den Gemeenteraad van 11 October, in zake de melkvoorziening. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel tot het aangaan van eene geldleening van ten hoogste f 10.000.000. Beraadslaging in den Gemeenteraad over de ontwerp-be- grootingen voor 1916 van de Gemeente, de Gasfabrieken, het Electrisch bedrijf, de Duinwaterleiding, de Telephoon, het Openbaar Slachthuis, de Bank van Leening, het Grond bedrijf en de Gemeentelijke Hypotheekbank, voortgezet op 29 en 30 Oct. en 1, 2 en 4 Nov. Uitvaartdienst in het kerkgebouw der Parochie van O. L. Vrouwe van Goeden Raad voor wijlen Mr. L. H. W. Regout, in leven buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister van PI. M. de Koningin in tijdelijke en bijzondere zending bij den H. Stoel. De Gemeenteraad neemt aan het voorstel om over te gaan tot het leveren van electrischen stroom over muntmeters. Beraadslaging ook op 25 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 206