PERSONALIA OVER 1915. KRONIEK OVER I915. 197 6 Dec. 6 ff 13 20 n 30 ff De Gemeenteraad neemt aan het voorstel inzake eene woning telling. Vaststelling der wijziging der verordening op de inrichting der Gemeentelijke Politie. (Beraadslaging ook op 22 Nov.) Ledenvergadering van „Die Haghe”, sprekerde Heer F. Lapidoth over „van Kermis tot Paleis”. Interpellatie in den Gemeenteraad in zake de te Scheveningen heerschende woningnood. Brand in de fabriek van de firma Pander en Zonen aan den Zuid Binnensingel. Bergsma, Mr. J. H., oud-Minister van Koloniën, 76 jaar, f 5 Febr. Beyma, Jhr. E. M. van, gep. Majoor der artillerie, 71 jaar, f 2 April. Bisschop van Heemskerck, W. F. K., gep. generaal-majoor, oud-inspec- teur van het wapen der Infanterie, oud 63 j., f 1 Juni. Bredius, dr. A., gehuldigd ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardig, 18 April. Bruyn, Mr. H. C. P. de, oud-secr.-gen. v.h. Dep. v. Oorlog, 67 j., j" 29 Juli. Bruyn, H. E. de, oud-Hoofd-ingenieur Rijks-Waterstaat, 73 j., f 7 Febr. Carpentier Alting, dr. A. S., oud-predikant N.-I., 77 jaar, f 4 Aug. Deventer, Mr. C. Th. van, Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, 57 jaar, j- 27 Sept. Geuns, J. J. van, oud-president van het Gerechtshof, oud-lid van den Gemeenteraad en oud-Schoolopziener, 79 jaar, f 28 Dec. Haes, R. L. de, Commies aan het Dept, van Marine, bekend werkend lid van „Die Haghe”, 51 j., f 28 Maart. Hogendorp, Jonkvrouwe A. van, ex-presidente van den Vrouwenbond tot verhooging van hét zedelijk bewustzijn, 73 j., f 5 Maart. Henken, A. F., ziekenverpleger, 50 jaar, f 17 Maart. Janse Johz., B., oud-lid v. d. Gemeenteraad, 68 jaar, j- 3 Dec. Karres, D. J., predikant der Ned. Herv. Gemeente, j" 5 Maart. Koentz, Th. J., gep. Majoor der Inf., Directeur der Melkinrichting „De Sierkan”, f 31 Jan. Loon, C. J. van, prof. Techn. Hoogesch., 56 jaar, f 23 Sept. Meester, Mr. Th. H, de, viert zijn 4ojarig promotiefeest. Mesdag, H. W., kunstschilder, 84 jaar, f 10 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 207