wijdt ook I. DE MIDDELEEUWEN. A. Het ontstaan der Broederschap. aan de St. joris-Broederschap een hoofdstuk en hij geeft daarbij blijken het archief der broederschap te hebben geraad pleegd, althans enkele stukken daaruit te hebben gezien. Maar daarbij heeft hij het gelaten, want noch in het wezen der broeder schap, noch in hare ontwikkeling tot zijn tijd toe heeft hij zich weten te verdiepen. Na hem heeft de broederschap nog eenmaal een geschiedschrijver gehad, die zijn taak nauwgezetter opvatte. Het was dan ook de „Archivarius” en „Historiograaf” der Confrérie zelf, W. H. J. baron van Westreenen van Tiellandt, de bekende stichter van het Museum Meermanno Westreenianum. Zijn „Ge schiedenis der Illustre Confrérie van Sint Joris”, welke waarschijnlijk werd opgesteld toen aan Koning Willem I het Eeredekanaat zou worden opgedragen, is handschrift gebleven. Ware zij gedrukt geweest, de „Geschiedenis” zou mij niet ontslagen hebben van de taak, die ik mij met dit opstel gesteld hebslechts hier en daar, voor een enkel feit, heb ik van Westreeriens geschrift eenig profijt gehad: van de oude rekeningen bijvoorbeeld heeft deze „Archi varius” er geen enkele ingekekenzij waren tot nu toe geliasseerd zooals een secretaris omstreeks 1575 ze had samengevoegd. Zoo heeft dus mijn opstel althans dit voordeel voor zich, dat het een nog vrijwel geheel onbekend stukje Haagsche geschiedenis voor het eerst met volledige bekendheid der bronnen behandelt.2) 1) Het XXIIIe; Deel II blz. 659 tot 683. 2j De „Inventaris van het Archief der Haagsche Broederschap van Sint Joris”, bevattende 402 nrs is in 1916 als Bijlage tot mijn „Jaar verslag” van het Gemeente-archief verschenen. Zoowel de Riemer als Van Westreenen brengen ten opzichte van het ontstaan der Broederschap de overlevering te berde, dat graaf Floris V haar zou hebben gesticht. Als voor zoo menige overlevering is het bewijs ook voor deze niet gevonden. Mijns inziens is het trouwens ook niet te vinden, omdat de ontwikkeling 7 t IO DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 20