Te zamen 329 582 leden. 2 dit jaar, Karnebeek, burgemeester Vergaderingen. Donateur Eereleden Gewone leden Buitengewone leden Correspondeerende leden i 10 229 13 van ’s Gravenhage, Stellen wij het aantal leden over 1914 naast dat van 1915, dan bedroeg dat in Januari 1914: 594, tegen 582 in Januari van welke onder te verdeelen zijn in Hare Majesteit de Koningin, Beschermvrouwe. Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Beschermheer, Hare Majesteit de Koningin-Moeder Donatrice. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Eerevoorzitter. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. In aanmerking nemende dat er in 1913, 17, in 1914, 52 en in 1915 61 nieuwe leden bijkwamen, wanhoop ik niet om met medewerking der leden volgend jaar een voordeelig saldo te mogen boeken. Het aantal geschrapte leden (wanbetalers), gestorven leden en opzeggers bedraagt dit jaar 78 tegen 59 in 1913 een betrekkelijk gering aan tal meer dan in dat jaar, toen er geen wolkje aan den lucht was en er tegen 17 nieuwe leden 59 afvielen. Intusschen meen ik op de medewerking der leden bij het opgeven van nieuwe leden recht te hebben, maar slechts zelden wordt die steun mij verleend. Moge ik het volgend jaar deze klacht in een dankbaar- heidsuiting kunnen omzetten Met het oog op de ernstige financieele moeilijkheden waarmee het bestuur verleden jaar te kampen had, was er besloten om minder lezingen te houden en dientengevolge viel de eerste samenkomst in het nieuwe jaar samen met de algemeene jaarvergadering op Dinsdag 2 Februari in het Arti-zaaltje van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. Het eerste gedeelte van dien avond werd aan de huishouding der vereeniging gewijd. De jaarverslagen van Secretaris, Bibliothecaris en Penningmeester werden uitgebracht en door de vergadering goedgekeurd. In plaats van de heeren W. P. van Stockum jr. en Dr. W. W. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 222