4 de zomermaanden gekomen. T Van bijzonder belang waren daarbij sprekers nieuwste ontdekkingen op dit gebied, welke openbaar gemaakt zijn in het Feestalbum ter eere van Dr. A. Bredius. Groot was de bijval voor deze belangwekkende rede. Uitstapjes. De eerste excursie had plaats op Maandag 31 Mei, waarbij een be zoek gebracht werd aan het Frans Halsmuseum te Haarlem waar de de zeer talrijke Haghe-schare rondgeleid werd door den Directeur van het museum den Heer Gratama en door Dr. C. Hoofstede de Groot. In restaurant Brinkman werd in een iet of wat snel tempo het noen maal naar binnen gewerkt, waarop met kunst en vliegwerk de deel nemers in den trein naar Santpoort gestopt werden, om te komen tot de bezichtiging van de ruïne van Brederode. Hierna werd een heer lijke wandeling gemaakt op het landgoed Duin-en-Kruidberg van den Heer J. F. Cremer, die samen met Mevrouw Cremer allen zeer gul ontvingen en een keurige thee voor de dorstigen en vermoeiden aan gericht hadden terwijl eenige auto's heen en weer snorden om de achter blijvers op te pikken. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. Voor ik U verslag doe over de voorjaars- en zomeruitstapjes, is het noodig nog even in herinnering te brengen de kunstbeschouwingen, welke in de maanden Januari, Februari en Maart, bij wijze van proef in het Gemeente-museum gehouden werden door Dr. H. E. van Gelder en Mejuffrouw Ida Peelen, en waarbij de Hofvijver, het Huis ten Bosch, en het Stadhuis met omgeving, behandeld werden in den vorm van een aangename causerie, terwijl de rijke verzameling van teekeningen en prenten waarover het Museum beschikt er illustratie materiaal voor leverde. De proef slaagde uitstekend en de voordrachten hadden groot succes. Bij den aanvang van het winterseizoen is het bestuur met dergelijke kunstbeschouwingen door gegaan. Het aantal belangstellenden is zóó groot ondanks het feit, dat velen, die gaarne er aan deel zouden nemen door hun werkkring daarin verhinderd worden dat nu reeds vijfmaal elke voordracht herhaald moet worden door eiken spreker een offer dat niet gering geacht mag worden. In dit jaar behandelde dr. Hofstede de Groot: de Groote Kerk en dr. van Gelder: Voorhout en Vijverberg. En zoo ben ik langs omwegen aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 224