en -sters bij de de heerlijke excursie, Met groote ingenomenheid zal door de deelnemers lezing van dit verslag teruggedacht worden aan het schitterend weer en de vriendelijke ontvangst op het schoone Duin en Kruidberg. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE I-IAGHe”. Hoe vele Hagenaars vreemdeling zijn in het Haagsch Jerusalem, bleek bij de bezichtiging van de Trèveszaal en het nieuwe Ministerie van Binnenlandsche Zaken op Zondag 15 Augustus. De schilderingen van „den schilder Trèves” werden bewonderd en door velen werd herhaaldelijk een acte van berouw gedaan, omdat zij inzagen hoe vreemd het was, dat een bewoner der residentie op een Haghe tochtje moest wachten om eenigszins weg-wijs te worden in de stad zijner inwoning. Met het nieuwe werk van den rijksbouwmeester Knuttel, het Ministerie van Binnenlandsche Zaken werd kennis gemaakt en gedurende langen Het aantal deelnemers voor de excursie van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond op 9, 10 en 11 Juli naar Arnhem en omstreken waaraan de leden van „die Haghe” als aangesloten vereeniging deel hebben kunnen nemen, was dit jaar groot'er dan vorige jaren doch nog niet groot genoeg. De lange duur en 'de vrij hooge kosten schrikken menig een af, wat jammer is, daar deze bijeenkomsten altijd zeer aangenaam en leerrijk zijn. En de zomerexcursie kwam doch de zon was niet met de Haghe- gasten toen op Zaterdag 17 Juli de tocht naar Brielle en Oost-Voorne aanvaard werd. Het was noodweer, iets ongewoons op een uitstapje van onze vereeniging, waarvan het bijna spreekwoordelijk is geworden, dat men op mooi weer kan rekenen. De uitzondering bevestige den regel Ondanks alles was er van verveling geen sprake en niet veel belang stelling werden de Catharina kerk en het Merula weeshuis en verdere bezienswaardigheden van den Briel bezichtigd onder de aangename leiding van den grooten Joh. H. Been en de heeren Mr. F. J. D. C. Egter van Wissekerke en Dr. J. de Snoo, terwijl in Oostvoorne het ruim 80-tal aanwezigen in Hotel Zeerust toonde hoe snel na lang vasten en met een leege maag, schotels geledigd kunnen worden. Nimmer zag ik zulk ’n enthusiasme bij het verschijnen van een schotel en buiten bulderde de zee en stroomde de regen, doch de opgewekte stemming bleef tot het oogenblik van scheiden in het Haagje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 225