6 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE”. tijd weerklonk het geschuifel der voeten van de ruim 170 kijkers op alle trappen van het groote gebouw. Aan de vriendelijkheid van den Heer Aug Belinfante, administrateur van het Departement van Binnenlandsche Zaken, had „die Haghe” dit buitenkansje te danken. Op Donderdag 30 September zijn in de groote zaal van Pulchri een 300-tal leden met hunne dames bijeengekomen om het 25-jarig bestaan der Vereeniging te herdenken. De tijdsomstandigheden zijn aanleiding geweest, dat die herdenking niet zoo gevierd is kunnen worden, als het bestuur dat gewild had. Toch meen ik te mogen zeggen, dat deze vergadering in menig opzicht een feestavond geweest is. De Eerevoorzitter Jhr. Mr. Dr. H. van Karnebeek zette in een warme toespraak uiteen, hoeveel nut de vereeniging sedert haar ontstaan ge sticht had en hij sprak èn als Burgemeester èn als Eerevoorzitter de beste wenschen uit voor de bloei en groei der Vereeniging. Hierop ging de voorzitter Dr. C. Hofstede de Groot over tot de installatie van vier Eereleden, nl. de heeren L. J. J. Hageraats, A. J. Servaas van Royen en Dr. R. Krul, zijnde de drie thans nog levende heeren door wie 25 jaar geleden de vereeniging gesticht werd, terwijl de heer Th. Morren eveneens tot Eerelid benoemd werd, wegens de groote diensten, welke hij gedurende vele jaren als secretaris aan de vereeniging bewezen had. Helaas konden Dr. Krul en de heer Morren den avond niet bijwonen. Na dit officieele gedeelte herdacht de heer Hageraats in een luid toegejuichte rede, wat er met „die Haghe” in die 25 jaren gebeurd was. Hoe liet hij allerlei gebeurtenissen aan onze oogen voorbijgaan, waarvan de jongeren niets wisten; hoe rakelde hij vergeten dingen op uit de oude doos en welk eene aangename voldoening was het voor hem, als feestredenaar, zóó zijn herinneringen te kunnen meedeelen, na in de oude notulen te hebben kunnen wroeten Veel dank is het bestuur verschuldigd aan de vriendelijke medewer king van mevrouw Jacq. Royaards-Sandberg en Jonkvrouwe J. Repelaer van Driel, die door haar voordrachten en door haar zang den avond opluisterden en zooveel te genieten gaven. Ook deze avond behoort weer tot het verleden, doch de herinnering eraan zal bij velen nog lang in herinnering blijven. Met dezen herdenkingsavond was het nieuwe winterseizoen weer be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 226