7 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe” gonnen. Thans volgden de kunstbeschouwingen in November en December, waarover ik hierboven reeds sprak, totdat de groote opkomst der leden op Maandag 13 December voor de lezing van den heer Frits Lapidoth bewees, hoeveel belangstelling men had voor het onderwerp, waarover gelezen zou worden: „Van kermistent tot paleis” of „twee eeuwen Haagsche tooneelgeschiedenis” dit Haagsche onderwerp was het, waarmee de bekende schrijver van de Kunstkroniek in de Nieuwe Courant de aanwezigen boeide en ze kennis liet maken met de zoo knap ge schreven werken van Dr. E. F. Kossmann over deze kwestie n.I. de Hellevaart van Dr. Faustus en de Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel en de 17e en 18e eeuw. Het behoeft geen betoog dat de lezing in ieders smaak viel. En nu nog een enkel woord over de andere werkzaamheden. In den loop van het vorige jaar verscheen de ie Serie van den Platenatlas van den Haag en Scheveningen, nl. 6 platen Een plattegrond van Jac. de Gheyn (1597), het Binnenhof (2 teeke- ningen) door C. J. Visscher (c. 1600), de Vijver door W. Buytenwech (1620), het Weeshuis door Corn. Pronk (1740) en Scheveningen door P. C. la Fargue (1776), alle ontleend aan den rijken schat, die in de portefeuilles van het Gemeente-Museum aanwezig is. Wegens de hooge onkosten was de vergoeding door de inteekenaars gesteld op f 0.90. De nu nog aanwezige exemplaren van Serie I zijn voortaan voor die leden der Vereeniging die ze nog niet bezitten voor f 1.50 te verkrijgen. Gedurende dit jaar zal de Ilde serie het levenslicht zien, tegen de vergoeding van f 0.90 per serie. De Vereeniging mag in alle opzichten trotsch zijn op deze uitgave, die door de goede zorgen van den redacteur Dr. van Gelder en van de firma Mouton een waar kunstwerk is geworden. Dit mag evenzeer gezegd worden van het Jaarboek 1914/1915. waarover de roep uitstekend en waarvan het succes groot is. Dank zij hier gebracht namens het bestuur aan de Heeren Prof. J. Verdam, J. C. Vermaas, E. van Biema, J. Smit en den bewerker van de Kroniek en Personalia, en Dr. van Gelder voor hunne medewerking welke bijzon der op prijs is gesteld en eveneens aan de firma Mouton voor de keurige verzorging. Met de bewerking der notarieele protocollen ten slotte werd in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 227