8 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING de notarissen 556—558. 568—569. genootschappen Voor het eindigen van dit verslag, wil ik nog even vermelden, dat in het begin van September de Vereeniging „Haerlem” onder leiding van het bestuur van „die Haghe” een uitstapje naar de hofstad heeft gemaakt. Daarbij is wederom gebleken, hoeveel voor velen onbekende plekjes den Haag nog bezit. Het ligt daarom in de bedoeling van het bestuur om dit jaar ook eens door onze eigen stad heen te stappen. Vele bijdragen in boeken ontving „die Haghe” van en vereenigingen, waarmee zij in betrekking staat. Na deze uiteenzetting, welke ondanks mijn pogen om kort te zijn, nog lang genoeg werd, zeg ik U allen dank voor de gelatenheid waar mee gij mijn relaas hebt aangehoord, terwijl ik hierbij de hoop uit spreek, dat mijn beroep op uw steun en medewerking niet te vergeefsch moge wezen. Ik heb gezegd. van de jaren „die haghe”. Weldra zal een tweede nummer van de zoogenaamde „Kleine Ge schriften van die Haghe” verschijnen van de hand van den Heer J. Smit getiteldDe patriottentijd in den Haag. Voor medewerking der leden blijft het bestuur zich bij voortduring aanbevelen. Dr. van Gelder is altijd bereid om artikelen in ontvangst te nemen. afgeloopen jaar doorgegaan. De lijst der notarissen wier protocollen bewerkt zijn, laat ik hier volgen. Bewerkt van den notaris P. van Groeneveldt 10 dln. 16341650 nos 7079. Bewerkt van 1661 1670 de navolgende deelen van 1 A. Emmis 1 dl. no. 521. A. Warmenhuijsen 3 din nos. 543545. Ch. de Weerdt 2 din en een dl. nos P. van Hoogerhuijsen i dl. no. 559. J. van der Meulen x/2 dl. no. 560. C. van der Beets 3 din en 2 halve din nos 562566. Ph. van Delden i dl. en 1|2 dl. nos B. van der Leij l/3 dl. no. 577. P. van Roon ’/2 dl. no. 578. Dus samen 21 deelen en 7 halve deelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 228