de schutters nu de boerderij van Heyn Bonen onder Monster, met ongeveer zes morgen land erbij, en bovendien nog een stuk land groot vier morgen in de Escamp „liggende opten Knoep- stok”. De verantwoording van den tresorier der gravin leert ons nog iets bovendien: „So is te weten” lezen wij daar, „dat die scutters in den Hage bereet hadden liggen 100 nobelen, om dair mede een cappelrye te stichten van 10 nobelen sjairs in der Kercken in der Hage, ter eeren Goids ende den grooten ridder Sinte Joris, mijn liefs Heeren ziele Hertog Willems zeliger gedachten te genaden; welke ioo nobelen sij mijn Genadig Heere end Vrouwen bij hande hoer tresorier geleent ende gedaen hebben, die hem daer weder voor gegeven hebben 6 morgen lants gelegen in Monsterambacht, ende 4 morgen lants gelegen in Aetscamp totter voorz. cappelryen behoiff, dair zij hoir lossening aen gehouden hebben, gelike die brieve gegeven opten jaersavont anno ’18 dair off inhouden, also so rekent die tresorier die voirz. 100 nobelen alhier ontfaen. (Graf. Rek. 1418/19 fol. 22). Wat wij daaruit leeren is namelijk in de eerste plaats, dat Sint Joris de patroon der broederschap was, voorts dat zij in 1418 een vicarie op een der altaren in de Groote Kerk stichtte, en tenslotte, dat de broederschap bestuurd werd door vier hoofdlieden. Zoo zien wij langzamerhand het beeld van de broederschap zich scherper afteekenen; wij kunnen dus hare inrichting en werkwijze wat nader gaan bezien, waarbij ons de statuten en dan vooral de eigen schuttersrekeningen meer en aaneensluitenden gegevens ver schaffen dan de slechts hier en daar als toevallig in de grafelijke rekeningen voorkomende notities, waarmede wij ons tot hiertoe hebben moeten behelpen. Slechts één van die notities moeten wij hier nog even vermelden, omdat zij een geval betreft, waarvan wij geen ander voorbeeld in onze rekeningen vonden, en dat toch merkwaardig genoeg is om onder de aandacht te brengen. Het is een bewijs, dat, althans nog in 1472 de Sint Joris-schutters eenigszins als plaatselijke weermacht dienden, en „naer ouder gewoonte” de justicie assisteerden. De rekening-post luidt als volgt: „Lyevin van Cats endè Jacob Doorn hofmans van Sint Joris- „schutters in den Haghe, dii welcke bii bevele ende ordinantie van „den Hove van Hollant hebben geweest mit heren Phs. vanWas- I DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 23