B. Organisatie en Bestuur. het stuk te halen. Een der hoofdlieden ging naar Brussel om (Rek. 1563—’64). „senaer tot twee stonden dat men gerecht heeft den zeerovers, „tot sestich scutten toe, bij mijnen voirscr. heren van den Rade „doe sij die sentencie gaven, ende dairna hebben die gevangen „buyten opten duynen helpen bewaren ende justicie assisteren „tot dat sij volcomen was, dairof dat den voirscr. scutten na „ouder gewoonte getaxeert is bij den selven Hove elc scut tot elke „reyse een braspenning voir een mengelen wijns, maict die twee „reysen ’t sestich stoters, maict 2 stuivers op te bueren ende te „ontfangen van den voirss. rentmeester.” (Graf. Rek. 1472, fol. i84'sü). Wij missen de oorspronkelijke ordonnantie, waarbij de landsheer de inrichting en werkwijze van de broederschap moet hebben geregeld. In 1528 toen de benden van Maarten van Rossum den Haag overvielen en alles overhoop haalden om zooveel mogelijk waardevolle buit in handen te krijgen, werden ook in de Groote Kerk, waar de verschillende gilden en broederschappen ook het dorpsbestuur en de weeskamer hun voornaamste archiefstukken in kisten plachten te bewaren, die kisten opengebroken, en de stukken dooreengeworpen en vernield. De woeste krijgsknechten, zoo verhaalt een ooggetuige, liepen tot de knieen door de perka menten en papieren. De ordonnantie van de Sint Joris-broeders ging daarbij te loor, zooals gezegd wordt in den aanhef van den nieuwen brief, dien zij eerst vele jaren later, n.l. den 18 Mei 1563 van Koning Philips kregen. Toch kunnen wij vrij zeker weten wat in de oude ordonnantie stond, aangezien op den Doelen-zelf blijkbaar een afschrift ervan bewaard werd, dat in de laatste jaren der vijftiende eeuw vervaar digd is (1492). Bij vergelijking blijkt het statuut slechts enkele wij zigingen van ondergeschikt belang bij de vernieuwing te hebben ondergaan, wat trouwens volstrekt niet verwonderlijk is, als wij bedenken, dat zich ten opzichte van eene corporatie als deze wel geene wijziging van omstandigheden zal hebben voorgedaan. Heel iets anders toch was zulk een schuttersbroederschap dan een ambachtsgilde, waarin de weerslag ondervonden werd van 14 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 24