pijl. Middeleeuwsche kruisboog met spantuig en „mit een pijle in de handt hebbende” „mede ommegaen souden”. Op den heiligen Sacramentsdag evenwel, als er een avondprocessie gehouden werd, moesten zij niet met een pijl, maar „mit een toirsse ter eeren Goidts ende tvoirsz. sacrament in de processie gaen”. Ook het medegaan bij de „uytvaerden” van overleden gilde- broeders was verplicht. Bij al deze gelegenheden lieten de Deken en Hoofdlieden aan de gildebroeders „de weete doen”, terwijl zij daarbij tevens lieten opgeven waar de verzamelplaats zou zijn. Slechts op den dag van den algemeenen ommegang kreeg de schutter een zekere vergoeding voor zijn „ommegaen ende arbeyt” hij mocht dan namelijk ter plaatse door Deken en Hoofdlieden aan te wijzen „eene kanne wijns haelen”. De tweede zaak, die op den maaltijdsdag ge regeld moest worden, was de vraag of er in het komende jaar geschoten zou worden „upwaerts nae den papegay”. Werd daar toe bij meerderheid van stemmen besloten, dan was het mededoen aan dit feest weder verplicht. Naar ouder gewoonte moest elk schutter minstens met drie „boutten”, dat wil zeggen bundels pijlen, medeschieten. Was men ziek of buiten den Haag, zoodat dat niet mogelijk was, dan was men desniettemin verplicht om mede te dragen in de onkosten van het „scietspel”. Slechts zeer bijzondere redenen „van ouderdom ofte anders” konden eene uitzondering wettigen. Dit stond ter be- oordeeling van Deken en Hoofdlieden. Ten slotte was de dag van den grooten maaltijd aangewezen om den deken en de vier hoofdlieden voor het toekomende jaar te verkiezen. In verband daarmede stond de vaststelling van den dag, waarop de aftredende hoofdlieden „rekeninghe ende bewijs” zouden doen van hun beheer. Dit geschiedde in het midden der vijftiende De hoofdlieden droegen bijzonderlijk daarvoor gemaakte pijlenin 1541 tenminste, werden de „groote pijlen voor de hooftmans om in die processie te draegen,” te Leiden gemaakt. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’S GRAVENHAGE. IQ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 29