D. Kerkelijke Plechtighéden. De dienst van den patroon der broederschap „ter eeren Goids ende den Ridder Siint Joris als ’t van ouds gewoenlic is”, nam een belangrijke plaats in in het leven der St. Jorisschutters; enkele malen merkten wij dat reeds op. De broederschap had een altaar Misschien bleek bij deze gelegenheid, dat de doelen voor zoo aan zienlijk gebruik niet goed genoeg warenen de stadhouder, die tevens deken van de confrérie was, wilde daar dadelijk verandering in brengen. Zijn hofmeester was hoofdman en zijn gehoorzame die naar! maar met de andere hoofdlieden ging het zoo vlot niet. Men leze echter het verhaal zooals de rekening het zelf geeft, en dat waarlijk zóó veel aardiger is „In ’t jair 1499 in den somer, mijnen edelen ende vermogende „Heere, mijn Heer die grave van Egmont, Stathouder generael van „Hollant, begeerde ende beval als deeken van Sinte Joris Gilde in „den Hage ende overste van den scutters van den voethoge, dat „men int hof van den selven scutters setten ende upmaicken soude „een pair nyeuwe doelen tot sijnen dienste ende apetijt, ende daertoe „commeteerde hij Mathyas de Tayes als sijnen hofmeester met Frans „Diericzn. een van de hoemans van den selven gilde, handelende alleen ,/t bouck van de rekeninghen van St. Joris saicken. Ende alzoe den „voorz. Frans seyde, dat die incomende penningen van St. Joris voirsz. „niet vervallen en mogen noch verstrecken om die costen daer toe „te doen ende die andere hoetmans medegesellen van den selven „Frans henluyden van dier saicken luttel of nietmoeyen en mochten „of en wilden ende bysonder van eenich verleg te doen, nietemin „van mijns heeren voorsz. beliefte te voldoen, deselven Frans be geerde up ten selven Mathyas oick te verleggen eensdeels van „den costen die tot denselven doelen gaen soude Men ziet de machtige heer kreeg zijn zin en de schutters mochten betalen! Het eenige te goed was, dat men, zooals men ook bij andere gelegenheden deed, de uitgerooide boomen verkocht l) In 1550 was de voorraad, die te verkoopen was, zóó aanzienlijk dat men, met behulp van de timmerliedengilden, in alle naburige steden den verkoop deed aankondigen. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 41