prouffite van Sint Joris, als hij naer de maeltijdt thuus geleyt wordt, gheen taefel moghen decken nochte geen bancquet mit alien moghen rechten ende voorzetten, ten waere hij al staende die goede broeders, die hem thuus leydden den wijn schencken wilde, twelcke noch tans tot zijnder discretie zal staen, zonder voorder costen te doene onder peyne als boven, ten eynde, dat een yegelick scutter van wat conditie, qualiteyt ofte faculteyt hij zij, vrij ende zonder eenich achterdencken ende coste of moeyte naer den papegay schieten soude moghen”. Maar nu wij zoo lang stil gestaan hebben bij den feestelijken kant van het schietspel, zullen wij goed doen toch ook eenige aandacht te wijden aan wat er de ernstige kant van was, of althans als zoodanig bedoeld was. Het zoo juist genoemde reglement van 1561 geeft, al dateert het dan ook pas uit de zestiende eeuw, toch nog wel enkele nuttige inlichtingen over dat schieten-zelf. Immers het moge al zijn, dat in den loop der tijden verscheiden zaken veranderd zijn, méér zijn ongewijzigd gebleven in een materie als deze, waar de maat schappelijke omwenteling, die in de plaats der middeleeuwen een nieuwe tijd deed geboren worden, zich pas zéér laat heeft doen gevoelen. De regeling komt neer op het volgende: dat men telken jare ongeveer in September, in de plaats van het laatste maandschut Adam Servaesz. den boogmaker, voor een jaar wedde, 1543. Quitantie van W /ttrr’ Q 50 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS. VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 60