I stuk van den papegaai af te schieten, die betaalde nóch maaltijd noch wijn, noch het „vuurijzer”, dat elks bijdrage was in de kosten van het „oprechten” van den schietmast. Ja hij profiteerde van die vrij dommen het geheele jaar door! Bovendien kreeg hij als draagteeken een „vergult zilveren papegay”. Bij het schieten moest men komen met één boog en ten minste een „dousain bouten” d. i. pijlen, om „mitten zelven ernstelicken ende alle huer beste naer den papegaye te schieten ende niet up te houden ter tijdt ende wijlen toe, dat, ofte die papegaye afgescoten zoude zijn, ofte dat alle huere twaalf bouten aan stucken ofte ver- scoten zouden zijn, zonder eenich bedroch ofte dissimulatie daerinne te vinden ofte uytweghe ofte couleur te besighen, maar scutterlicken te schieten." Het was mogelijk, dat een voortreffelijk schutter, die tevens tegen eene matige tractatie van zijn medebroeders niet tezeer opzag! „twee conyncxfeesten naest ende staech aen malcanderen volgende Conynck waere”. Hij stond dan „up sijn Keyserschappe”, door de kans die hij liep om ten derden male het koningsschot te doen. Dat zeldzame geval moest dan echter met de noodige plechtigheid worden omringd. De verplichting der schutters om op het schietfeest te verschijnen en mede te dingen in den kamp was nóg scherper voorgeschreven, doordat dan de boete op wegblijven of zich onttrekken tot niet minder dan twaalf vuurijzers werd ver hoogd. „Ende dit”, zoo luidt de overweging van het stuk: „ten eynde, dat die eedele cruysbooch in eere onderhouden mach worden, ende dat indien het gebeurde datter een Keyser quaem, dat alle ommestanders ende beminders van den edelen cruusboghe, tzij uyten Haghe ofte van buyten voor haer ooghen zien ende bekennen moghen dat de goede confrérie ende Sint Jooris scutterie in eere gehouden wordt, ende dat die Keyser geworden is, niet duer faulte ende gebreecke van competiteurs ende medepartijen dien de zaecke ter herten genomen hebben, maer lustelicken ende scutterlicken ten eynde, dat het collegie ofte die edele confrérie van den scutters tzij hier in den Haghe ofte in andere steden, vrijheden ende vlecken van Hollandt ofte ooc daerbuyten hem voor een Keyser bekennen ende eer bewijzen moghen.” Tot zulk een koningsfeest werden ook schutters van elders uit- 52 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 62