MM ÉT** ffij” A d* De Vijver met de beide Doelens van de kaart van Jac. de Gheyn, 1597. HS genoodigd, hoewel naar het mij voorkomt, niet voor elk. Wij lezen er enkele malen van, dat boden gezonden werden naar de andere steden om de schutters van daar uittenoodigen, soms strekte men het zelfs zoover uit, dat ook buiten Holland de liefhebbers werden opgeroepen, meestal dan wanneer vandaar uitnoodigingen voor hunne schietspelen waren voorafgegaan. Van Middelburg, Dender- monde, Mechelen x) vond ik het, ook van Brussel, vanwaar in 1499 een bode tot een schietspel kwam nooden 2); hij kreeg als bewijs van erkentelijkheid voor zijn moeite: sijn borst te draigen mit de wapenen Jacop Aernt Buyssen goutsmit”. ,een zilver schildeken om op van den Hage, gemaict door men een Haarlem uit- 12 man laten U Voor deze laatste twee plaatsen zie de rekening over 1495. 2) Bij Van Asch van Wijck t.a.p, blz. 147 en vlg. vindt langen brief afgedrukt, waarbij de Gentenaars die van noodigden tot het schietspel. Uit elke stad zou men schieten. Een ander maal kwamen vreemde schutters, die elders prijs- geschoten hadden, naar den Haag afzakken; hoe het dan ging, zien wij uit de rekening van 1498: schutters „uut Brabant” hadden te Delft „om priis gescoten”, „ende hebben hier in den Ancker een pijl uytgehangen om scutterlick te scieten, dair wort bij den DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE 'S GRAVENHAGE. 53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 63