van St. Sebastiaan. 54 F. Nog in de zeventiende eeuw deed men dit op deze wijze. Van Amsterdamsche schuttersfeesten zijn er nog enkele uit dien tijd bewaard. maar ook Rotterdam Ik heb reeds Haagsche schutters vermeld; het is echter gewenscht wat langer stil te staan, voornamelijk om te onderzoeken welke verhouding tusschen beide schutterijen bestond. Dit te weten zal van belang zijn niet slechts voor het leeren kennen van de toe standen in het middeleeuwsche Den Haag, maar vooral ook om de latere ontwikkeling der beide broederschappen goed te kunnen begrijpen. Zooals bijna overal was ook in Den Haag de broederschap van Sint Sebastiaan jonger dan die van Sint Joris. De laatste heilige, de ridderlijke held eener geliefde legende, stond waarschijnlijk hooger aangeschreven dan de meer burgerlijke Sebastiaan, die vóór zijn martelaarschap een eenvoudig onderofficier van keizer Diocletianus was geweest. Hoe dit zij, de organisatie van de Haagsche Sint Joris-broederschap was reeds tot stand gekomen vóórdat van de andere sprake was. Die Sint Joris-broeders het lag voor de een enkele maal de tweede broederschap van om bij deze coninck ende hofmans geconsenteert dat men die pijl aftrecken souEen aardig voorbeeld tevens van middeleeuwsche kleurige symboliek De rekening van 1487 tenslotte doet ons zien, dat de Haagsche schutters zeker aanzien genotenniet slechts dat toen „die Keyser van Leyden mit meer scutters daer waren scieten”, blijken in dat jaar gekomen te zijn „die scutters van ende Scyedam om te weten of die scutters van der Hage die papegay scieten souden of niet, want sij niet scyeten en wilden, als die van der Hage niet scyeten en souden”. Weinig tenslotte weten wij van de uitgeloofde prijzen. Wel worden ze in verschillende rekeningen vermeld, maar slechts in die van 1562/63 met eenige omschrijving. Daar gold het vier zilveren cop- pen en drie zilveren lepelen. Er werd te Delft een „figuer” ge graveerd om af te drukken op de „caerte” die van de uitloving werd gemaakt DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’S GRAVENHAGE. De VERHOUDING TOT DE SCHUTTERS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 64