Afgedrukt in Bijlage VI. de schutters van Sint Sebastiaan, wees men die van Sint Joris aan voor de bewaking van het territoir van het Hof. Ook al ware dit wederrechtelijk, dan nog zouden de heeren van Sint Joris zich daartegen moeilijk hebben kunnen verzetten, omdat hun eigen hoofd lieden tot de hooge colleges behoorden, die de besluiten hadden ge nomen. Trouwens ook plichtsgevoel zal hier hebben medegegolden. Het slot was een overeenkomst l), waarbij tot verdediging der stad twee schuttervendels werden gevormd één van Sint Joris en één van Sint Sebastiaan, elk met een eigen kapitein, welke beide kapiteinen in het geval van omaad zouden loten over den voorrang. Terwijl voor die van Sint Sebastiaan het roer als wapen was voorge schreven, hadden die van Sint Joris te zorgen voor honderd man met musketten, maar zij die zelfs met dit lichter schietgeweer niet konden omgaan, mochten zich wapenen met helm en spies. De belangrijkste bepaling uit deze overeenkomst was evenwel eene andere, waarin werd uitgesproken, dat „die van Sint Joris scutterie nyet mogen houden nochte innemen in heurluyder scutterie eenige burgeren van den Hage die buyrneringhe, hantwercken ofte coopmanschappe doen.” Hiermede immers was eens voor al de scheiding gemaakt, en de Sint Joris broederschap voorgoed gestempeld tot eene vereeniging van aanzienlijken of van personen verbonden aan de hooge colleges van Staat: suppoosten van den Hove. Zoolang men nog gezamenlijk moest waken werd het onderscheid niet zoo sterk gevoeld, maar toen de veiligheid van den Haag niet meer bedreigd werd en de noodmaatregel vanzelf ophield te worden toegepast, toen kon men recht duidelijk zien hoe geheel anders het karakter der bewoners van den eenen Doelen was dan die van den andereDe organisatie van de schutters van den Nieuwen Doelen, onder het stadsbestuur gesteld met een der burgemeesters als „colonel”, was geheel die van een burgerwacht, en zij bleef dat, tot de revolutie van 1795 nieuwe toestanden in het leven riep. De broederschap van Sint Joris evenwel zou hoe langer hoe meer een besloten aanzienlijk gezelschap worden met slechts uiterst spaarzame herinneringen aan zijn schutterlijk verleden. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE’s GRAVENHAGE. 57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 67