II. DE NIEUWE TIJD. A. De Hervormde Broederschap. Met deze onderscheiding evenwel sluit het middeleeuwsche leven der broederschap zich definitief al. Het middeleeuwsche leven der Broederschap was door het geweld der i6de eeuwsche omwenteling afgebroken. Hiervoor is verhaald hoe de omstandigheden tot een wedergeboorte aanleiding gaven, en tevens aangetoond hoe de nieuwe Broederschap daardoor tot een min of meer militaire functie bestemd moest worden, maar daarmede tevens in botsing moest komen met de andere schuttersorganisatie, welke op dit gebied oudere en betere rechten had. Die botsing had een overeenkomst tengevolge, welke de kring, waaruit de Sint Joris- broederschap hare leden trekken kon, beperkte en aanwees. Zoolang nu het gevaar dreigde en het wachtbetrekken wel is waar niet dagelijks noodig was, en dus werd nagelaten, maar de nood zakelijkheid ervan toch voortdurend mogelijk bleef, zoolang bleef de Broederschap in een eenigszins tweeslachtige positie. Maar toen de kans, dat de Spaansche troepen ooit weder in Holland komen zouden, steeds kleiner werd en de nieuwe Republiek haar eigen leven begon te leven, toen kwamen de Sint Jorisbroeders weder tot hun oude ge woonten terug voor zoover die althans met den nieuwen landsgods- dienst in overeenstemming waren. Dat wil zeggen, dat alle deel neming aan den kerkdienst verviel. Wel schonk de Broederschap DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHA GE. 59 Verguld-zilveren draagteekens der St. Joris-schutters. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 69