Ordenantie voor de Schutap, 1711 20 heeren. geleidelijk steeg het daarna tot 12 en 15 gulden per persoon, buiten wijn en tabak. Trouwens het geheel werd wel hoe langer hoe meer weelderig en overdadig. Om ons daarvan te overtuigen be hoeven wij maar eens de enkele menu’s door te zien die van maal tijden bewaard gebleven zijn. De oudste is een van 1693, dan zijn er enkele uit het begin en enkele uit het einde der 18de eeuw. Van een „kleinen” maaltijd is er slechts een menu van 1711. Wij zien daaruit, dat de 20 heeren, die daaraan deelnamen zeker de bestuurderen, met de „ministers” en enkele genoodigden, aspi- rant-leden of anderen, zeker niet van honger behoefden om te komen. Om den lezer voor te bereiden op de culinaire genietingen van den grooten, den „generalen” maaltijd, wil ik het hier afschrijven, in de gebrekkige, maar niettemin smakelijke spelling van den Doelen-kok Eerste gereght (9 schootels) Soeup santé pastey van duifen pastey van kalkoene en oesters stuck runtflees 1 ham 2 bisque 1 veenesoen 2e gereght (20 aschette) 4 met Salm 4 met hop 4 met saefoeise kool 4 met raegoe 4 met spinnaesi 3e gereght (8 schootels) 1 haes met snipen 1 met 8 paetrise 2 met kalfsham 2 met poele de gren 2 met antreme (entremets!) 2 I I 1 74 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’sGRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 84