75 Fruit: 4e gereght (20 aschette) 5 saelaet 5 oesters 5 espersi 5 taerte oranje franse renette amandele soucys de bolonye boter kaes. Dat was, dunkt mij, voldoende. En ik denk dan nog niet eens aan den wijn, welke overvloedig vloeide, wat wij meer in bijzonder heden zullen zien bij eene beschouwing van den grooten maaltijd. Die groote maaltijd, het waren er eigenlijk twee, want wie er lust in had kon den tweeden dag om zich wat te restaureeren een vischdiner niedemaken, die groote maaltijd vereischte heel wat voorbereiding en zorgen, vooral na 1766 toen de Stadhouder hem vrij geregeld als Opperdeken bijwoonde met verschillende „buitenlandsche envoyés en ministers” zoodat er aan etiquette en plichtplegingen ook heel wat in het oog gehouden worden moest. In het archief is een uitvoerig rapport bewaard van eene commissie bestaande uit twee heeren van Boetzelaer en een heer van Wasse- naer, die in 1780 den maaltijd moesten voorbereiden en ik meen niet beter te kunnen doen, dan dat in zijn wijdloopige gewichtig heid zoo teekenende stuk vrijwel in zijn geheel hier te laten volgen. Langs de kabbelende beek dezer achttiende-eeuwsche breedspra kigheid medegaande, zal men op de hoogte komen van tal van moeilijkheden, die zich bij den maaltijd voordeden, vooral van deze grootste van alle: hoe men zorgen kon, dat de bediendenbijna elke deelnemer nam een knecht mede voor de bediening! niet al te zeer achter den wijn zouden zitten en de geroofde flesschen niet achter of onder het orkest opdronken. Maar men leze eerst dit eigenaardige stuk: „Ingevolge de aan ons opgedragene commissien hebben wij ons eerste werk gemaakt, van de jongste retroacta na te zien, en bevonden, dat de castelijn Koning in het jaar 1776 de maaltijd DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 85