Dus in alles f 2546.-. heeft aangenoomen gereekent op 120 persoonen voor eene somma van f 2000. Dat hij daarenbooven voor iederen persoon, die er meer kwam, als 120, gehad heeft par tete twee ducatons; Dat hij daar voor geleevert heeft de maaltijd, en toebehooren; het Dessert, ijs en porcelein, daar onder begreepenVuur en licht. Dat dus voor het boovenstaande, altoos gereekent op 120 per soonen, de castelijn gehad heeft par tete f 16134; Dat dezelve dies tijds nog gehad heeft drie gulden par tete, waar voor moest leeveren alle de wijnen, minerale wateren, glasen, bocaalen etc. etc. Dat daaronder versmolten zijn de Wijn-proevendog dat de castelijn vermeent, dat de Soupees bij de Wijn-proeven hem thoen apart betaalt zijn geweest a eene gulden en tien stuivers, of a twee gulden par tete; Dat uit al het bovenstaande blijkt, dat die maaltijd, met dessert en wijn, vuur en licht, voor de bepaalde 120 personen, gekost heeft par tete f 19134; En dat dan de castelijn nog geprofiteert heeft, de twee ducatons der meerdere gasten, zijnde thoen geweest 20 in getal, dus veertig ducatons, of f 126.— Wat dus Koning gehad heeft voor de maaltijd in 1776 is: Voor de maaltijd a 120 personenf Voor 20 extra persoonen a f 6. 6.— Voor de Wijn a 3 Gld. over 140 personen Dat Commissarissen hier neevens exhibeerden een plan, of menu van een tafel van 150 persoonen, welke de castelijn Koning pree- senteert te leeveren van f 7. 10.par tete; dog zonder het des sert, en zonder vuur en licht, dat dan door de confrérie geleevert zoude moeten worden; Dat dus de maaltijd alleen na die reekening zal kosten f 1125. Dat wijders Heeren Commissarissen zig geinformeert hadden, waarvoor het dessert, plateaux, porcelein, ijs etc. daaronder alles begreepen, zouden kunnen besteeden, en bevonden hadden, dat geen suikerbakker het onder de f 500.— dorst aan te nemen, en 76 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 2000. I2Ó. 420. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 86