dat hun selfs hondert ducaaten en tot f 600.was afgeijscht; Dat zij, zich hier over bezwaart vindende, nader met den castelijn Koning getragt hadden over het dessert te accordeeren, met dat suc ces, dat dezelve heeft aangenoomen hetzelve te leeveren voor f 400. Dat dus, dit aanbod aangenoomen wordende, en deze som ge- voegt bij de f 7. 10.par tete, zoude de maaltijd kosten f 1525. Dat vuur en licht, onder voorenstaande uitreekeningen van Koning niet begreepen zijnde en commissarissen met hem daar over gesprooken hebbende, hij zulks zoude aanneemen, dit alles in wasch-kaarsen, zoowel voor de tafel, als lustres, kroonen en orchestres, tot genoegen van commissarissen voor zestig a seeven- tig gulden; Dus dit gereekent op f 70.— beloopt zig de maaltijd, dessert, en vuur en licht op f 1595.—. Dat verder Heeren Commissarissen getragt hebben over de Wijn met Koning te accordeeren, weederom voor drie gulden par tete; dog te vergeefs, alsoo hij die volstrekt voor dien prijs niet wilde aanneemen, en reedenen daar voor bijbragt, welke ook niet onge grond voorkwamen; Konde men weeder voor denzelfden prijs accordeeren, zoude zulks maaken een som van f 450.welke gevoegt bij de voorige f 1595-— in het geheel zoude maken eene somma van f 2045. en dus f 501.minder, als de voorige maaltijd; Dog omtrent dit alles moeten commissarissen nog remarqueeren, dat dit menu, of plan der maaltijd op verre na zoo opulent niet is, als dat van den jaare 1776; vermits er thoen 416 schootels waren, en nu maar 304. Dat zij ook van oordeel waren, dat dit plan, of menu in verscheide opsigten, verandert en verbeetert moest worden en de Heer van Wassenaer verzogt daarover in ’t breede den castelijn te onderhouden, en zijne remarques op te geeven, welk door dien Heer verrigt zijnde, heelt de castelijn zulks ge- avoueert, en de opgegeevene verbeeteringen gepresenteert, des de prijs par tête iets verhoogt werdende; Dat, wat betreft het eeten voor de oppassers en domestiquen, de castelijn daar voor niet declareerd; alzoo zulks begreepen is onder hetgeen par tête gegeeven word; Dat wat betreft de tafel, die er voor de pages van Zijn Hoog heid dient te weezen, de castelijn zulks stelde ter discretie; dog DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 87