I om teffens menageuse bezorging aan de dat commissarissen oordeelen, dat dit geen object kan maaken, en dient te versmelten onder de groote maaltijd; Dat met relatie tot de Wijn, welk articul seekerlijk van aange legenheid is, aan Heeren Commissarissen door den Heer van Wassenaer waren voorgedraagen navolgende maatregulen, daaromtrent een goede en confrérie voor te stellen Dat voorn. Heer van Wassenaer eerst en vooraf meende te durven vast stellen, dat de confrérie het best bedient zal zijn, en aan de minste desordres blootgestelt, als’er maar een opperhooft is die alles, wat de maaltijd betreft, dirigeerd. Want zal Koning de maaltijd leeveren, een ander het dessert, en een derde de wijn, is het meer dan waarschijnlijk, dat er desordre en confusie moet ontstaan, want ieder aannemer gebruikt zijn eygene bedienden, en alle wanordre, die voorvalt, gooit den een op den anderen; daar inteegendeel als er maar een opperhoofd is, ook geene verschillende ordres kunnen uitgedeelt worden. Dat op dien voet dezelve reekent het best te zijn van te tragten eene beschikking met den castelijn Koning te maaken, bij dewelke alles onder zijne directie koome; dat voorts speciaal relatief tot de wijn alles naauwkeurig overwoogen hebbende, en met Koning, par tête niet kunnende accordeeren, nu in bedenking gaf, om de prijsen der wijnen, welke door de Heeren zullen uitgeproeft werden, te bereekenen, daarbij te voegen Impost, accijns, en verdere on kosten; vervolgens dezelve in behoorlijke quantiteiten voor reeke- ning der confrérie in te slaan; bedingende van de wijnkoopers, dat zij de wijnen, die niet geconsumeert zullen werden, voor dezelfde prijs weeder zullen overneemen, hetgeen met een verkelder- briefje geschieden kandat voorts de confrérie dan niet meer zal betaalen, als de geconsumeerde wijn; Dat wijders aan den castelijn Koning, die hier op seekerlijk eenige winst moet hebben, zoude kunnen toegelegt worden drie of vier stuivers per fles, die geconsumeert word, of wel een douceur, eens te bepaalen op, salvo meliori, vijf Rijders. Dat bijaldien Hun WelEd. deze schikking gouteeren, het er maar op aan zal koomen, om goede zorg te draagen, ordres, en precautien te beraamen, om het steelen van wijn, zoowel door dezelve uit de kaamer te brengen, als door die in de kaamer onder de orchestres, 78 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 88