79 5° 3° 4° en andere hoeken te drinken, kragtdaadig te beletten; vermeenende in staat te zijn, zulks te verhoeden door navolgende beraamingen i° Dat al de wijiTs daags voor de maaltijd, in presentie van een der Heeren Commissarissen, zal gezet worden in de kaamer agter het cabinet aan de Saai, in welk cabinet het bufet zal zijn, en de wijn daar alleen werden uitgegeeven 2° Dat zoo ras, als de wijn in dat vertrek gebragt zal zijn, en de mandens van ieder wijnkooper gesorteerd, als dan de buitendeur van dat vertrek door de commissaris geslooten en verseegelt zal worden, en de deur na het bufet geslooten, en de sleutel bij den commissaris in bewaaring genoomen tot’s anderen daags een uur of drie voor de maaltijd, wanneer de commissaris de deur van het bufet weeder zal openen, en in het vertrek, daar de mandens met wijn staan een secuur persoon plaatsen, die op daartoe vervaardigde tabellen in cijffers zal aanteekenen het getal flessen, dat uitgegeeven word, ieder onder zijn soort, en aanduyding van welke wijnkooper, door agter het cijffer te stellen de initiaale letter van des wijnkoopers naam; en daar beneevens twee handlangers om de wijn uit het vertrek aan het bufet overtegeeven Dat in het bufet zelve twee, of drie secuure persoonen zullen geplaatst worden, en daar voor behoorlijk gesalarieerd; Dat, zoo ras de Heeren gezeeten zijn, er terstond twee secuure persoonen rond om de tafel moeten gaan, gevolgt door knegts met mandes met wijn, welke terstond aan de Heeren moeten vraagen, wat wijn zij verkiesen, en die flessen op tafel zetten, uitgezondert de vreemde Ministers, en doende de tour der tafel, zoo ras mogelijk; Dat de knegts en oppassers, die in de Saai zullen dienen, ieder een kaartje zullen ontfangen, met het wapen der confrérie, in rood lak daarop gedrukt, en van een groen bandje voorzien, om aan een knoops gat gestrikt te kunnen worden, opdat er geene andere in de Saai koomen, als die geenen, welke men benoemt heeft; 6° Dat aan ieder oppasser en knegt, bij het inkoomen in de Saai, een gedrukt briefje ter hand gestelt zal worden, van volgende inhoud Commissarissen van de. Illustre confrérie van den Ridder DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 89