8° 7° 9° en wegneeming van alle St. Joris waarschouwen mits deezen op het ernstigst, alle de bedienden, welke deze maaltijd zullen bedienen, van zig niet te verstouten wijn uit de Saai te brengen, ofindeSaal agter tafel, of onder de Orchestre te drinken zullende die geenen, die zig daar aan te buiten gaan, het publicq affront ondergaan, van door de wagt van de Saai, en uit den huis gezet te worden; zullende echter alle be dienden, na den maaltijd, beneeden van eeten en wijn be hoorlijk werden voorzien. Dat bij de wagt, welke gevraagt zal worden, men dient te ver zoeken om vier vertrouwde corporaals, of onderofficiers, die altoos in de Saai zullen moeten blijven, om op te passen, dat de Schildwagten aan de deur geene bedienden met flessen wijn doorlaaten, als ook, dat de bedienden in de Saai zelve, zig agter tafel, in de hoeken, of onder de orchestres niet aan wijn te buiten gaan, met strikte ordre aan dezelven, om de bedienden, die zulks doen, terstond uit de Saai te zetten, met ontneeming van het cachet van de Ordre, en last aan de wagt, om die persoonen buiten den Doelen te brengen, en niet weeder in te laaten; kunnende voorts, in cas van nood, voorn, onder officiers zig maar adresseeren aan een der aan tafel zittende Heeren commissarissen; Dat Heeren commissarissen van deeze schikkingen beleefdelijk kennis zullen geeven aan den opperstalmeester van Zijne Hoog heid, en aan de vreemde Ministers, ten einde Hunne respectieve bedienden in ordre te houden; Dat gedurende de installatie der nieuwe Ridders een der secuure bufet-bedienden zal staan agter de stoel van den Opperdeeken, met een manden met diverse soorten van wijn voor het groot bocaal, en bij zig hebben een vertrouwt handlanger, die de noodige wijnen van het bufet haalt; Dat tot berging der leege flessen, pretext, om met flessen uit de Saai te gaan, onder een der orchestres geplaatst zullen worden twee of drie groote leedige wijnkorven, en daar bij geplaatst een wijnkoopers knegt, door een der Leveranciers van de wijn op te geeven, welke niet anders doen zal, als de leege flessen, die hem aangebragt worden, in die mandens te schikken, waardoor ook de wijn- 8o DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. IO°

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 90